Otključavanje telefonskih aparata

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE UREĐAJI OTKLJUČAVANJE TELEFONSKIH APARATA

Share this:

 

Kompanija Telenor donela je Odluku o otključavanju prodatih telefonskih aparata iz svoje ponude. Korisnici stiču pravo na ovu mogućnost ukoliko ispunjavaju jedan od sledećih uslova:
 • U trenutku podnošenja zahteva, na korisničkom broju uz koji je telefonski aparat kupljen istekla je ugovorna obaveza i izmirena su dospela dugovanja po osnovu ugovora;
 • Telefonski aparat je kupljen po punoj ceni (bez ugovorne obaveze) i izmirena su dospela dugovanja po osnovu ugovora;
 • Pretplatnički ugovor je raskinut pre isteka ugovorne obaveze i celokupno dugovanje po ugovoru je izmireno (uključujući i iznos obračunat na ime penala).
 
Ukoliko korisnik ispunjava jedan od navedenih uslova, potrebno je da nam uputi pisani zahtev za otključavanje telefonskog aparata, koji treba da sadrži sledeće podatke:
 • Ime i prezime vlasnika korisničkog broja uz koji je kupljen uređaj na koji se zahtev odnosi;
 • IMEI broj i model uređaja;
 • Korisnički broj
Korisnici  Alcatel – Telenor One Touch i Telenor Smart HD uređaja neophodno je da osim navedenih podataka dostave i:
 • Verziju softvera na uređaju
 • Reference number
    Oba podatka se nalaze na kućištu aparata ispod baterije.
 
Pravna lica zahtev upućuju isključivo na memorandumu preduzeća, sa pečatom i potpisom ovlašćenog lica.
 
Zahtev sa napred navedenim podacima moguće je dostaviti na elektronskim putem na adresu otkljucavanjeuredjaja@telenor.rs za fizička lica, a na otkljucavanje.biznis@telenor.rs za biznis korisnike.

Obaveštenje o ishodu upućenog zahteva, korisniku će biti dostavljeno poštom najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana prijema validnog zahteva za otključavanje uređaja.
 
Korisnici pripejd sistema naplate koji su telefonski aparat kupili uz tarifni paket Telenor Play+ i koji su registrovali svoj broj,  kod za otključavanje telefonskog aparata mogu dobiti podnošenjem zahteva koji pored osnovnih podataka:
 • Ime i prezime,
 • Broj telefona,
 • Model i IMEI broj telefonskog aparata,
Sadrži i sledeće podatke:
 • Datum kupovine
 • Broj fiskalne kase
 • Broj fiskalnog odsečka
 

Napomene

 • Telenor ne može uticati na rok u kojem će proizvođač dostaviti Telenoru Vaš kod za otključavanje uređaja.
 • Broj pokušaja unosa koda je ograničen i ukoliko više od 3 puta korisnik pogrešno unese kod, otključavanje uređaja će biti onemogućeno. U navedenom slučaju korisnik sam snosi troškove otključavanja aparata.
 • Ukoliko je uređaj imao kvar koji je zahtevao popravku u ovlašćenom servisu koja podrazumeva i promenu IMEI broja apatara, korisnik je u obavezi da uz zahtev za otključavanje dostavi i kopiju izveštaja ovlašćenog servisera gde se vidi promena IMEI broja.