Specifikacija poziva

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE SPECIFIKACIJA POZIVA

Share this:

 

Specifikacija poziva predstavlja detaljnu listu govornih poziva, SMS i MMS poruka, kao i korišćenja interneta iniciranih sa pretplatničkog broja u toku jednog obračunskog perioda. Cena redovne mesečne specifikacije koju Telenor svakog meseca dostavlja korisnicima poštom iznosi 100 din (sa PDV-om), dok cena vanredne specifikacije iznosi 150 din (sa PDV-om).


Specifikacija poziva je besplatna ukoliko se zahtev podnese u Telenor prodavnici ili preuzme putem portala Moj Telenor.


Specifikacija poziva na portalu Moj Telenor dostupna je za tekući i 5 prethodnih obračunskih perioda.
Uputstvo za korišćenje specifikacije


Datum: predstavlja tačan datum i vreme ostvarenog saobraćaja prema vremenskoj zoni u kojoj je usluga ostvarena.


Količina: sadrži trajanje ostvarenog govornog saobraćaja u sekundama, količinu internet saobraćaja u KB i broja poslatih SMS/MMS poruka


Usluga: predstavlja vrstu saobraćaja


 • Poziv: Telefonski poziv
 • MMS: MMS poruka
 • SMS: SMS poruka
 • Prenos podataka: Korišćenje interneta ili MMS-a
 • Poziv na čekanju: Poziv na čekanju kada se preuzima druga veza
 • Preusm. zauzeće: Preusmerenje u slučaju zauzeća
 • Preusm. na grupu: Preusmerenje ka definisanoj grupi brojeva
 • Preusm. nedostupan: Preusmerenje u slučaju nedostupnosti
 • Preusm. bez odgovora: Preusmerenje u slučaju nejavljanja
 • Preusm. bezuslovno: Bezuslovno preusmerenje
 • Zadržan poziv: Kada je korisnik na čekanju, a ne preuzima se druga veza
 • Konferencijska veza: Ostvarena konferencijska veza
 • Parking servis: Plaćanje parkinga putem SMS-a

Tip: predstavlja tip saobraćaja koji može biti odlazni, dolazni (roming) ili servis (poziv na čekanju, zadržan poziv i sl.)


Iz zemlje-operator: sadrži informaciju u kojoj zemlji i mobilnoj mreži se korisnik nalazio u momentu korišćenja usluge (npr. u Srbiji će pisati „Serbia-Telenor SRB, a u slučaju rominga „Germany-Telef. O2 E2“)


Kontakt: sadrži informaciju ka kom broju je upućen poziv, SMS/MMS, ili je u pitanju pristup Internetu. Za pozive u romingu, odlazni poziv ima podatak o biranom broju, dok prikaz dolaznog poziva, zavisi od mreže u kojoj se korisnik nalazi.

Prilikom prijema ili slanja poruka u romingu, u koloni se prikazuje broj servisnog centra matične/inostrane mreže ili broj telefona na koji je poruka poslat. Preusmerenje poziva na željeni broj fiksne ili mobilne mreže prikazuje se u 3 reda koji sadrže broj na koji je izvršeno preusmerenje, vrstu preusmerenja i broj sa kog je poziv upućen.


Destinacija: sadrži informaciju kojoj mreži/zemlji pripada broj sa kojim je ostvaren saobraćaj. U slučaju saobraćaja sa nacionalnom brojevima koji su promenili mobilnog operatora, pozivima u okviru zatvorene grupe korisnika i SMS-a ka inostranstvu ispisuje se zvezdica (*). U slučaju prenosa podataka i MMS-a ispisivaće se APN Internet/APN MMS.


Zona: sadrži informaciju o zoni prema kojoj se tarifira saobraćaj.


Primeri:

 • GSM Telenor: pozivi ka Telenor mobilnim brojevima
 • MTS GSM; MTS GSM 065: - pozivi ka mobilnim brojevima MTS-aVIP GSM: pozivi ka mobilnim brojevima VIP-a
 • National: pozivi ka fiksnim mrežama
 • SMS standard: SMS poruke u nacionalnom saobraćaju
 • SMS Internacionalni: SMS poruke ka inostranstvu
 • Internet standard: Internet u domaćem saobraćaju
 • Internacionalna 0: pozivi ka brojevima Telenor Crna Gora
 • Internacionalna 1: pozivi ka brojevima u inostranstvu koji se tarifiraju prema međunarodnoj zoni 1
 • Roaming Zone 1: pozivi/SMS/internet saobraćaj ostvareni u roming zoni 1
 • Spec. broj: pozivi ka brojevima sa posebno definisanom cenom poput taksi službi, telefonskog imenika, korisničkog servisa i sl.
 • Besplatan broj: pozivi ka hitnim službama, Telenor govorni automat 063/9000
 • Besplatan broj 0800: pozivi ka određenim 0800 brojevima

Obračunato: predstavlja informaciju o obračunatom govornom saobraćaju u sekundama, količinu internet saobraćaja u KB i broja poslatih SMS/MMS poruka


Naplaćeno: Sadrži podatak o obračunatom iznosu u dinarima za određenu uslugu. U ovom iznosu obračunata je i fiksna nadoknada za svaki započeti razgovor. Saobraćaj iz mesečne pretplate i pozivi u okviru zatvorene grupe se prikazuju sa 0 (nula) dinara.