Zahtevi za ostvarivanje prava lica na koje se podaci odnose U pogledu obrade podataka o ličnosti koju Telenor vrši, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj  87/2018), korisnik, između ostalih, ostvaruje i sledeća prava: pravo na pristup (čl.26 ZZPL) , pravo na ispravku i dopunu (čl.29 ZZPL), u određenim slučajevima pravo na brisanje (čl.30 ZZPL) i pravo na ograničenje obrade (čl.31 ZZPL), kao i pravo na prenosivost podataka (čl.36 ZZPL).
Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti korisnik može podneti u najbližem predstavništvu kompanije Telenor. 

Formu zahteva za izdavanje podataka možete pronaći ovde
Formu zahteva za ispravku, dopunu i brisanje podataka možete pronaći ovde. 

Telenor pruža informacije informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz člana 26, čl. 29. do 31, člana 36. ovog zakona bez naknade. Ako je zahtev lica na koje se podaci odnose očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, Telenor može da:
naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu;
odbije da postupi po zahtevu.

Telenor je dužan da licu na koje se podaci odnose na njegov zahtev dostavi kopiju podataka koje obrađuje (čl.26 ZZPL) i može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose.

Formu zahteva sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  možete pronaći ovde.