Kako mozete poslati prigovor

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA KAKO MOZETE POSLATI PRIGOVOR

Share this:

 

Prigovor možete uputiti na jedan od sledećih načina:


Fizičko lice: Postpaid korisnik i Prepaid korisnik – usmenim putem ili pisanim dopisom, svojeručno potpisanim od strane korisnika broja.
 
Dopis treba da sadrži broj telelefona ili broj pretplatničkog ugovora na koji se prigovor odnosi, kao i naznačenu adresu prebivališta na koju je moguće proslediti pisani odgovor.  
 
Prigovor možete dostaviti na sledeće načine:
  • faksom na broj 063/9001 za fizička lica, odnosno na broj 063/9002 za pravna lica;
  • elektronskim putem na mejl adresu reklamacije@telenor.rs
  • poštom na adresu Omladinskih brigada 90, 11073 Novi Beograd; 
  • ličnim dolaskom u najbližu Telenor prodavnicu.

Usmenim putem za fizička lica reklamacija se podnosi:


Na osnovu uložene reklamacije, korisniku će u elektronskoj ili pisanoj formi, biti izdata potvrda odnosno delovodni broj pod kojim je reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija Telenora.

Rok za obradu reklamacije je 8 dana od dana prijema reklamacije za fizička lica, odnosno 15 dana za pravna lica. Odgovor na uloženu reklamaciju biće dostavljen putem SMS poruke ili elektronskom poštom ili na poštansku adresu.

 
Pravilnik o resavanju prigovora/reklamacija korisnika na usluge.