Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TWITTER KONKURS „TRI STVARI KOJE BIH PONEO NA PUSTO OSTRVO“
NAZAD
 

Twitter konkurs „Tri stvari koje bih poneo na pusto ostrvo“

Za pobednika Nokia Lumia 620 iz Telenorove letnje ponude

 12. jul 2013 – Nokia Lumia 620, jedan od telefona iz Telenorove letnje ponude, je nagrada za pobednika foto konkursa „Tri stvari koje bih poneo na pusto ostrvo“ koji od 15. jula organizuje Telenor putem svog Twitter naloga. Druga i treća nagrada su 40 odnosno 20 minuta i SMS poruka u romingu. Nedeljni pobednici, kojih će biti ukupno 12, dobijaju svako po 200 minuta ka svim mrežama.

 

Potrebno je da svi zainteresovani Telenorovi korisnici „zaprate“ Telenorov nalog na Twitteru, fotografišu tri stvari koje bi poneli sa sobom na pusto ostrvo i da kratak opis fotografije okače na Twitter uz hashtag #TelenorLeto. Telenor će svakog dana na svom nalogu retvitovati pristigle fotografije i odabrati jednog favorita.

 

Svakog ponedeljka biće objavljene četiri pobedničke fotografije za prethodnu nedelju koje ulaze u uži izbor za finale.

 

Fotografije se mogu slati najkasnije do 4. avgusta, a pobednici će bit objavljeni 7. avgusta na zvaničnim Telenorovim Twitter i Facebook stranama.

 

Nokia Lumia 620 samo je jedan od mnogobrojnih telefona koji je moguće kupiti po 10.000 dinara nižoj ceni u okviru Telenorove letnje ponude, što je trenutno jedan od najvećih popusta na tržištu. Svaki takmičar ima pravo da konkuriše samo jednom, a propozicije možete pogledati u nastavku.

 

 

 

PRAVILA I USLOVI UČEŠĆA U NAGRADNOM KONKURSU „TRI STVARI ZA PUSTO OSTRVO“

ČIJI JE ORGANIZATOR TELENOR D.O.O. BEOGRAD

 

 

 1. Ovim pravilima i uslovima učešća u nagradnom konkursu „Tri stvari za pusto ostrvo“ (U daljem tekstu: Pravila) regulišu se pravila i uslovi nagradnog konkursa koji organizuje Telenor d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 90 (U daljem tekstu: Telenor) pod nazivom „Tri stvari za pusto ostrvo“ a koji će trajati u periodu od 15.07.2013. godine do 07.08.2013. godine (U daljem tekstu: Konkurs). Konkurs će se odvijati putem društvene mreže/servisa Twitter (U daljem tekstu: Twitter) i Telenorovog Twitter naloga @Telenor Srbija (U daljem tekstu: Telenor Twitter nalog).
 2. Na Konkursu mogu učestvovati lica koja imaju registrovani pripejd ili postpejd broj u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Beograd (U daljem tekstu: Učesnici) Da bi Učesnici stekli pravo da učestvuju na Konkursu potrebno je da pošalju fotografiju na kojoj se moraju nalaziti 3 (tri) stvari koje bi Učesnik poneo na pusto ostrvo (U daljem tekstu: Fotografija). Učesnici su obavezni da Telenoru prilikom dostavljanja Fotografija dostave osnovne podatke koji omogućavaju Telenoru da Učesnike u slučaju da pobede na Konkursu kontaktiraju radi uručenja nagrade. Učesnici moraju biti državljani Republike Srbije. Ukoliko Učesnik koji pobedi na Konkursu, odnosno osvoji jedno od prva tri mesta na Konkursu ili umesto navedenih lica bude nagrađen, na način i pod uslovima koji su predviđeni ovim Pravilima, nije državljanin Republike Srbije Telenor ima pravo da odbije da preda nagradu.
 3. Jedan Učesnik može poslati najviše jednu validnu Fotografiju (pod validnom Fotografijom se podrazumeva Fotografija u odnosu na koju su ispunjeni svi uslovi iz tačke 2. ovih Pravila) tokom celog perioda trajanja Konkursa, izuzev ako je Fotografija Učesnika diskvalifikovana u smislu tačke 4. ovih Pravila. Ukoliko Učesnik pošalje više Fotografija u obzir će biti uzeta samo Fotografija koju je Učesnik prvu poslao. Učesnici Fotografije mogu slati najkasnije do 04.08.2013. godine.
 4. Učesnik je obavezan da: dostavi opis/objašnjenje svoje Fotografije uz dostavljanje Fotografije, unese hastag#TelenorLeto i prati Telenorov Twitter nalog. Fotografije koje imaju više ili manje od  tri stvari, Fotografije koje nemaju prateći opis, Fotografije uz koje nije naveden hastag #TelenorLeto, kao i Fotografije Učesnika koji ne prate Telenorov Twitter nalog u od trenutka slanja Fotografije do završetka konkursa, neće biti uzete u izbor prilikom izbora pobednika Konkursa, odnosno u navedenim slučajevima Fotografija će biti diskvalifikovana, o čemu će Telenor obavestiti Učesnika čija je Fotografija diskvalifikovana preko Direct Mesagge na Twitter-u. Učesnik ima pravo da ponovo pošalje drugu Fotografiju i na taj način učestvuje u Konkursu.
 5. Sve Fotografije koje su dostavljene od strane Učesnika biće objavljene na Telenorovom Twitter nalogu. Žiri u sastavu: Ivan Zupanc, fotograf i vizuelni umetnik, Vitomir Ognjanović, direktor sajta Južne vesti  i Milan Obradović, predstavnik Telenora, će pregledati Fotografije svakodnevno i retvitovati najbolje Fotografije za prethodni dan putem Telenorovog Twitter naloga. Fotografija koja ulazi u izbor za najbolju Fotografiju sedmice će biti posebno označena.
 6. Svakog ponedeljka Telenor će na Telenorovom Twitter nalogu objaviti koje 4 (četiri) Fotografije, od Fotografija koje su posebno označene kao Fotografije koje ulaze u izbor za najbolju Fotografiju sedmice, su izabrane za najbolje Fotografije za sedmicu koja prethodi sedmici u kojoj se objavljuju najbolje nedeljne Fotografije.
 7. Sve najbolje nedeljne Fotografije ulaze u izbor za najbolje Fotografije na celom Konkursu (ukupno 12 (dvanaest) Fotografija). Žiri će izbor najboljih Fotografija Konkursa izvršiti 05.08.2013. godine i 06.08.2013. godine. Žiri će izabrati tri najbolje Fotografije i to na sledeći način: žiri će 05.08.2013. godine izabrati 6 (šest)  najboljih Fotografija od 12 (dvanaest) Fotografija koje su ušle u izbor za najbolju Fotografiju na Konkursu i dana 06.08.2013. godine izabrati tri najbolje Fotografije od Fotografija koje su izabrane 05.08.2013. godine. Žiri ima diskreciono pravo da izvrši rangiranje najboljih Fotografija po redosledu: prvo, drugo i treće mesto. Žiri će izvršiti i rangiranje ostalih Fotografija koje su ušle u izbor za najbolje Fotografije na celom konkursu (preostalih 9 (devet) Fotografija). Imena pobednika (prva tri mesta) Telenor će objaviti na Telenorovom Twitter nalogu dana 07.08.2013. godine. Svi pobednici Konkursa kao i nedeljni pobednici će biti kontaktirani direktnim putem preko Direct Mesagge na Twitteru.
 8. Svi nedeljni pobednici Konkursa će kao nagradu dobiti po 200 (dvestotine) minuta u nacionalnom saobraćaju, koje će moći da koriste od 01.08.2013. godine pre saobraćaja koji nedeljni pobednik ima u svom paketu.
 9. Pobednicima Konkursa su obezbeđene sledeće nagrade:
 • prvo mesto: Smart Phone Nokia Lumia 620;
 • drugo mesto: 40 (četrdeset) minuta i SMS poruka u romingu;
 • treće mesto: 20 (dvadeset) minuta i SMS poruka u romingu.
 1. Pobednici Konkursa su obavezni da do 15.08.2013. godine potvrde da su primili poruku koja im je poslata u skladu sa tačkom 7. ovih Pravila. Ukoliko neko od pobednika Konkursa obavesti Telenor da odustaje od nagrade, pri čemu se smatra da je pobednik odustao od nagrade ako pobednik do 20.08.2013. godine ne preuzme nagradu ili ako do 15.08.2013. godine ne izvrši potvrdu u smislu ove tačke 10. Pravila, nagrada će biti dodeljena prvom sledećem učesniku po redosledu koji je poznat Telenoru a na osnovu odluke žirija, pri čemu u slučaju odustanka pobednika koji su osvojili prvo i/ili drugo mesto na Konkursu rang lista se pomera za jedno mesto naviše. Ukoliko se tri prva mesta ne popune iz Fotografija/Učesnika koji su ušli u uži izbor (12 Fotografija), žiri ima doskreciono pravo da nagrade dodeli Učesnicima koji su proglašeni za nedeljne pobednike ali nisu ušli u izbor za najbolju Fotografiju Konkursa, odnosno čija se Fotografija nije našla među 12 (dvanaest) Fotografija koje su ušle u uži izbor.
 2. Telenor će blagovremeno obavestiti pobednike Konkursa o mestu i vremenu kada će im nagrade biti dodeljene. Nagrađeni Učesnici su prilikom preuzimanja nagrada obavezni da Telenoru stave na uvid ličnu kartu ili drugi dokument kojim potvrđuju svoj identitet. Ukoliko nagrađeni Učesnik nije u mogućnosti da lično preuzme nagradu može za preuzimanje nagrade ovlastiti  drugo lice o čemu je obavezan da obavesti Telenor blagovremeno. U ovlašćenju nagrađeni Učesnik je obavezan da navede ime i prezime i matični broj lica koje ovlašćuje da u ime nagrađenog učesnika preuzme nagradu i da ovlašćenje lično potpiše. Lice koje je od strane nagrađenog Učesnika ovlašćeno da preuzme nagradu dužno je da Telenoru prezentuje na uvid dokument kojim potvrđuje svoj identitet, ovlašćenje potpisano od strane nagrađenog učesnika kao i fotokopiju dokumenta kojim se može potvrditi identitet nagrađenog učesnika.
 3. Za sve informacije vezano za registraciju pre-paid broja Učesnicima je na raspolaganju broj 063/9000.
 4. Pravila i uslovi učešća u nagradnom konkursu biće objavljeni na internet sajtu www.telenor.rs.
 5. U slučaju prekida Konkursa ili promene datuma realizacije Konkursa, usled nastupanja okolnosti na koje organizator nije mogao uticati, Učesnici i javnost će odmah biti obavešteni putem Telenorovog Twitter naloga i putem portala navedenog u tački 13. ovih Pravila.
 6. Zaposleni Telenora, članovi njihove uže porodice (pri čemu se pod članovima uže porodice smatraju bračni drug i deca) i lica koja učestvuju u realizaciji Konkursa nemaju pravo učešća u Konkursu.
 7. Učesnici su saglasni da Telenor ima pravo da sve Fotografije koje su učestvovale u Konkursu objavi u svojim komunikacijskim kanalima.
 8. Telenor zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike ukoliko:
  • Sadržaji fotografija nisu u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije i države Crne Gore, odnosno ovim Opštim odredbama i uslovima.
  • Fotagrafije prema slobodnoj oceni Telenora na bilo koji način onemogućavaju ili ugrožavaju pravila fer-pleja, ili na bilo koji način krše autorska i druga prava intelektualne svojine.
 9. Telenor zadržava pravo da diskvalifikuje takmičare u slučaju da prijavljene fotografije:
 • uključuju sadržaje koji prikupljaju podatke krajnjih korisnika sa namerom da njima ili trećem licu nanesu štetu;
 • uključuju sadržaje koji na bilo koji način krše autorska, prava intelektualne svojine, i druge zakonske propise;
 • uključuju sadržaje koji na bilo koji način vređaju ili ugrožavaju građanska prava krajnjih korisnika;
 • uključuju sadržaje koje Telenor bude smatrao neprikladnim;
 • prikupljaju podatke krajnjih korisnika sa zlom namerom.
 1. Telenor je obavezan da podatke o Učesnicima i drugim licima koji mu budu učinjeni dostupnim tokom Konkursa i/ili postupka uručenja nagrada čuva kao poverljive podatke i postupa sa istima u skladu sa relevantnim zakonima i drugim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Sastavni deo ovih pravila su i Pravila o zaštiti podataka Učesnika Konkursa i lica ovlašćenih odstrane Učesnika za preuzimanje nagrada.
 2. U slučaju spora učesnici kviza prihvataju nadležnost suda u Beogradu.