Telenor Space uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA TELENOR SPACE USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 

Ovde navedeni Uslovi korišćenja usluge, obuhvataju Opis usluge i Izjavu o Privatnosti, regulišu vaš pristup i  korišćenje usluge, uključujući njen sadržaj, karakteristike, naše korisničke interfejse i veb sajtove  (pod zajedničkim nazivom "Usluga").

 

1. OSNOVNI OPIS USLUGE

 
  • Uslugu pruža kompanija Telenor doo Beograd (u daljem tekstu "Telenor") preko Telenor Cloud Services AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, Norveška (u daljem tekstu “TCS”).
  • Ova Usluga skladištenja podataka vam omogućava da čuvate, sinhronizujete i razmenjujete dokumenta putem Interneta.
  • Ovi Uslovi korišćenja Telenor Space Usluge predstavljaju pravno obavezujući sporazum između Telenora i Korisnika (pravno lice), uz napomenu da je Krajnji Korisnik, kao zaposleni kod Korisnika dužan da se pridržava i poštuje sve uslove korišćenja Telenor Space Usluge, a za svako kršenje/nepoštovanje Uslova korišćenja Telenor Space Usluge od strane Korisnika ili Krajnjeg Korisnika, odgovara Korisnik, osim u delu krivične odgovornosti koja može da uključi i Krajnjeg Korisnika, odnosno ukoliko to zakonom nije drugačije regulisano.
  • Korisnik ovim dokumentom, kao i opisom usluge potvrđuje da je upoznat sa pravima i obavezama Krajnjeg korisnika, definisanim ovim uslovima korišćenja Telenor Space usluge, kao i sa činjenicom da on kao Korisnik odgovara za nepoštovanje obaveza Krajnjeg korisnika. Korisnik može, ukoliko smatra za shodno, svojim internim dokumentom da obezbedi/osigura poštovanje prava i obaveza Krajnjeg korisnika u korišćenju ove Usluge.
  • Krajnji korisnik je prihvatanjem uslova korišćenja Telenor Space usluge dao pristanak za deljenje i obradu njegovih ličnih podataka i dokumenata u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.
  • Referentne reči “mi” “naš” i “nas” se odnose na Telenor, dok se “Korisnik” odnosi na pravno lice a “Krajnji korisnik” na fizičko lice zaposleno u pravnom licu.
  • KORIŠĆENJEM OVE USLUGE, PRIHVATATE USLOVE KORIŠĆENJA USLUGE TELENOR SPACE.
  • Da biste mogli da koristite Uslugu, potrebno je da budete povezani na Internet. Kvalitet prenosa podataka može da varira zavisno od uređaja koji izaberete za korišćenje Usluge i na njega mogu uticati razni faktori, uključujući raspoloživi propusni opseg internet konekcije.
  • Usluga je namenjena prevashodno za poslovne potrebe, odnosno za potrebe radne ili druge organizacije, kao i za druge lične potrebe u skladu sa važećim zakonima.
 
 

2. KORISNIČKI NALOZI

 

3. BESPLATNI NALOG

 

4. PLAĆENI NALOG

 

5. DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE USLUGE

 

6. REGULISANJE ODNOSA TELENOR - KORISNIK - KRAJNJI KORISNIK

 

7. PRODUŽENJE, OTKAZ I GAŠENJE

 

8. STAROSNA GRANICA

 

9. PROMENE IČNIH PODATAKA

 

10. IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

11. PREDUSLOVI ZA KORIŠĆENJE USLUGE

 

12. PRIHVATLJIVO KORIŠĆENJE I PONAŠANJE

 

13. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I NEPRIZNAVANJE GARANCIJA

 

14. PROMENE USLUGE I USLOVI I ODREDBE

 

15. RAZNO

 

16. PRAVNA NADLEŽNOST

 

17. KORISNIČKI SERVIS

 

18. UKUPAN SPORAZUM