Telenor Safe uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA TELENOR SAFE USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 

Predmet i primena

 
  • Ovi Uslovi korišćenja regulišu uslove korišćenja servisa “Telenor SAFE” (U daljem tekstu: Servis) i pružanja Servisa od strane Telenor d.o.o. Beograd (U daljem tekstu: Telenor) pravnim licima i  fizičkim licima koji su  prepaid i postpaid korisnici Telenora (U daljem tekstu: Korisnik/ci).
  • Uslovi korišćenja su obavezujući za Telenor i Korisnike i primenjivaće se na sve odnose između njih u vezi korišćenja Servisa, izuzev ako drugačije nije ugovoreno između Telenora i Korisnika.
  • Na sva pitanja koja nisu regulisana Uslovima korišćenja, primenjivaće se odredbe pojedinačnog ugovora zaključenog između Telenora i Korisnika (U daljem tekstu: Korisnički ugovor), odredbe Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Beograd (U daljem tekstu: Opšti uslovi) i relevantni pozitivni propisi Republike Srbije.
  • Telenor ima pravo da izmeni Uslove korišćenja. Sve izmene će biti objavljene na internet stranici www.telenor.rs i biće obavezujuće za Telenor i Korisnike po isteku 30 (trideset) dana nakon objavljivanja na pomenutoj internet stranici. U slučaju izmene Uslova korišćenja, Korisnik ima pravo da deaktivira Servis bez ikakvih troškova i naknada.


Opis Servisa

 

  • Servis je internet servis koji služi zaštiti pametnih uređaja od različitih opasnosti koje dolaze sa interneta, uključujući, ali ne ograničavajući se na zaštitu od virusa, trojanaca i programa sumnjivog sadržaja.Servis pruža mogućnost zaštite tokom internet pretraživanja (korišćenjem Telenor SAFE pretraživača ili dodatka u zavisnosti od platforme). Pored navedenog, Servis poseduje sledeće funkcionalnosti : lociranje uređaja, zaključavanje uređaja daljinskim putem, brisanje celokupnog sadržaja sa uređaja daljinskim putem, vršenje “roditeljske kontrole” – tzv. parental control (limitiranje korišćenja sadržaja sa interneta i sa uređaja), blokator poziva, analiza i kontrola privatnosti u vezi sa aplikacijama koje Korisnik instalira na svom pametnom uređaju, kontrola bezbednosti mrežne konekcije i firewall. Servis je podržan na mobilnim platformama sa IOS (8.0 ili novija verzija), Android (4.0 i više), Windows Phone (8.0 ili više) operativnim sistemima ili na Windows (10, 8.1, 8, 8 pro, 7 i Vista (SP2)) kao i Mac OS X (10.12 "Sierra", OS X 10.11 "El Capitan", OS X 10.10 "Yosemite", Mac OS X 10.9 "Mavericks") desktop platformama. Korisniku su uz Servis dostupne tri licence koje Korisnik može da  da dodeljuje svojim uređajima poput telefona, tableta i računara. (u daljem tekstu ‘’Licence’’). 
  • Korisnik takođe može da izabere da dodeljuje Licence drugim fizičkim licima  po svojoj sopstvenoj diskreciji, koja fizička lica ne moraju da budu korisnici Telenora. Korisnik može da ustupi jednu ili više dostupnih Licenci drugom fizičkom licu po svom izboru i to putem administratorskog panela na adresi http://admin.telenorsafe.com . Nije potrebna nikakva saglasnost Telenora za ustupanje Licenci drugim fizičkim licima. Lice kojoj je ustupljena Licenca samo bira na kom uređaju će da iskoristi ustupljenu Licencu (tabletu, računaru ili pametnom telefonu). Kada se Licenca ustupi nekom drugom licu, ukupni saldo dostupnih Licenci na nalogu Korisnika koji je ustupio Licencu se umanjuje za tu dodeljenu Licencu. Korisnik koji je ustupio Licencu drugom fizičkom licu, može da povuče tu svoju odluku u bilo kom trenutku tako što će kroz administratorski panel ukinuti deljenje Licence, tj. obrisati lice koje je dodao na svoj nalog. U tom slučaju se Licenca vraća u ukupni saldo Korisnika, i Korisnik je može dodeliti nekom drugom uređaju ili ponovo podeliti sa nekim drugim fizičkim licem po svom izboru u bilo koje doba. Korisnik koji je drugom fizičkom licu ustupio licencu na način opisan u ovom članu, nema mogućnost uvida u uređaj lica kome je ustupio licencu, nema mogućnost da uređaj sa ustupljenom licencom locira, da uređaj zaključa itd. 
  • Za korišćenje Servisa na mobilnom telefonu, desktop računaru ili tabletu, uređaj Korisnika mora imati internet konekciju, tj. biti povezan sa WiFi mrežom ili mrežom za prenos podataka.
  • Korisnik može primati nove verzije Servisa automatski, ukoliko Korisnik podesi svoj uređaj za automatski prijem novih verzija Servisa.
  • Cena Servisa i komercijalni uslovi korišćenja Servisa, su određeni od strane Telenora, u skladu sa Telenorovom poslovnom politikom i cenovnikom koji je objavljen na internet stranici www.telenor.rs . Telenor je ovlašćen da izmeni cene Servisa i/ili komercijalnih uslova, a sve izmene će biti objavljene na internet stranici www.telenor.rs i biće obavezujućće za Telenor i Korisnike po isteku od 30 (trideset) dana nakon objavljivanja na pomenutoj internet stranici.  U slučaju izmene Uslova korišćenja, Korisnik ima pravo da deaktivira Servis bez ikakvih troškova i naknada.
 

Pruzanje servisa od strane Telenora

 

Aktivacija i deaktivacija servisa

 

Privatnost i bezbednost

 

Ograničenje u vezi sadržaja i korišćenje Servisa