Telenor i SBB Superset uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA TELENOR I SBB SUPERSET USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 

Opis promocije


Korisnici, fizička lica, koji imaju odgovarajući Telenor postpejd paket i odgovarajući SBB digitalni paket, imaju mogućnost da aktiviraju Superset promociju koja im donosi 50% više minuta ka svim mrežama, 50% više SMS poruka i 50% više megabajta u okviru Telenor postpejd paketa, kao i dodatne TV kanale i veću brzinu interneta u okviru SBB digitalnog paketa. Uz to, ukoliko u okviru SBB digitalnog paketa korisnik koristi i fiksnu telefoniju, međusobni pozivi između Telenor mobilnog i SBB fiksnog broja na kojima je promocija aktivirana postaju besplatni.


Uslovi dostupnosti promocije Superset


Da bi korisnik mogao da aktivira promociju neophodno je da ispunjava navedene uslove:


1. Da ima na svoje ime aktivan postpejd broj na jednom od Telenor postpejd paketa:

 • Prenesi i Surfuj Start, Basic, Standard, Extra, Pro
 • Prenesi i Surfuj+ S, M, L, XL, XXL
 • Play+ Solo, Duo, Trio
 • Prenesi Play+ S, M, L, XL, XXL
 • Premium
 • Premium+


2. Da na isto ime ima aktivan ugovor na jednom od SBB digitalnih paketa:

 • Digitalni TRIO TV+Net+Tel Silver, Gold, Gold Extra, Gold Premium 
 • Digitalni DUO TV+Net Silver, Gold, Gold Extra, Gold Premium 
 • Digitalni DUO TV+Tel Silver, Gold, Gold Extra, Gold Premium 


3. Da nema aktivnu nijednu od navedenih promocija na Telenor postpejd broju:

 • Promociju Telenor Kombo.
 • Bilo koju promociju koja obezbezbeđuje popust na mesečnu pretplatu. Telenor zadržava pravo da u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima korisniku odobri aktivaciju promocije uz zadržavanje popusta na pretplatu.
 • Promocija ne zahteva ugovornu obavezu, nije vremenski ograničena i korisnik će moći da uživa promociju dokle god ispunjava gore navedene uslove. Telenor i SBB zadržavaju pravo da naknadno vremenski ograniče promociju, ali korisniku garantuju minimum 6 meseci uživanja promocije od datuma aktivacije iste.
 • Korisnici koji imaju aktivnu Telenor „Dupliraj internet“ promociju na svom postpejd broju mogu da aktiviraju promociju, ali u trenutku aktivacije, automatski će im biti deaktiviran benefit duplih megabajta iz „Telenor Dupliraj“ internet promocije.
 • Korisnici koji imaju aktivnu „Telenor Više“ promociju na svom postpejd broju mogu da aktiviraju promociju, ali u trenutku aktivacije dodatni saobraćaj iz promocije će biti dodeljen na osnovu količine saobraćaja iz originalnog tarifnog paketa. 


Aktivacija/deaktivacija


Promociju korisnik može aktivirati ili deaktivirati: 

 • Putem mobilne aplikacije Moj Telenor 
 • Putem portala Moj Telenor
 • Putem portala MOJ SBB
 • Dolaskom na Telenor prodajno mesto 
 • Dolaskom na SBB prodajno mesto 


Promocija prestaje da bude aktivna u sledećim slučajevima:

 • Ukoliko korisnik sam deaktivira promociju.
 • Ukoliko korisnik promeni Telenor postpejd ili SBB digitalni paket na paket uz koji promocija nije dostupna (tačke 1 i 2 Uslova dostupnosti promocije).
 • Ukoliko korisnik prihvati neku drugu promociju od strane Telenora uz koju promocija nije dostupna (tačka 3 Uslova dostupnosti promocije).
 • Ukoliko Telenor postpejd broj na kom je aktivirana promocija bude deaktiviran iz bilo kog razloga.
 • Ukoliko SBB digitalni paket na kom je aktivirana promocija bude deaktiviran iz bilo kog razloga.
 • U slučaju reaktivacije jednog ili oba ugovora promocija se neće automatski aktivirati, već je neophodno da korisnik ponovo aktivira promociju ukoliko to želi.


Pravila korišćenja promocije 


50% više minuta iz Telenor postpejd paketa se odnosi na broj minuta ka svim mrežama u nacionalnom saobraćaju i ne odnosi se na roming minute dostupne u okviru Premium paketa. Promocijom se ne uvećava broj minuta u okviru Telenor mreže koji su dostupni nakon potrošenih minuta ka svim mrežama.


1. 50% više poruka u okviru Telenor postpejd paketa odnosi se na SMS poruke u nacionalnom saobraćaju.


2. 50% više megabajta u okviru Telenor postpejd paketa se odnosi na internet u nacionalnom saobraćaju.


3. Dodatni digitalni TV kanali u okviru SBB digitalnih paketa se dodeljuju prema sledećim pravilima:

 • Digitalni DUO i TRIO Silver paketi dobijaju CineStar TV Premiere HD paket
 • Digitalni DUO i TRIO Gold paketi dobijaju CineStar TV Premiere HD i HD paket
 • Digitalni DUO i TRIO Gold Extra paketi dobijaju HBO Premium paket


4. Uvećana brzina internet konekcije u okviru SBB digitalnih paketa se dodeljuje prema sledećim pravilima:

 • Dodatno ubrzanje interneta (u downloadu) za 10 Mb/s u svim Digitalnim TRIO TV+Net+Tel paketima
 • Dodatno ubrzanje interneta (u downloadu) za 10 Mb/s u svim Digitalnim DUO TV+Net paketima


5. Pod besplatnim pozivima između Telenor mobilnog i SBB fiksnog broja, smatraju se 1000 (hiljadu) minuta koje će Telenor obezbediti za pozive ka SBB fiksnom broju i 1000 (hiljadu) minuta koje će SBB obezbediti za pozive ka Telenor mobilnom broju. U slučaju potrošenih 1000 (hiljadu) i više minuta u jednom obračunskom ciklusu, Telenor i SBB zadržavaju pravo da promene način na koji uslugu naplaćuju. Nepotrošeni besplatni minuti se ne prenose u naredni mesec.


Dodatni saobraćaj iz promocije korisniku se dodeljuje u roku od 48h od aktivacije promocije. Dodatnu količinu minuta i SMS poruka na Telenor postpejd broju korisnik dobija linearno u odnosu na preostali broj dana u mesecu aktivacije u odnosu na dan aktivacije. Dodatni internet saobraćaj na Telenor postpejd broju se dodeljuje u celosti u trenutku aktivacije promocije, bez obzira na broj preostalih dana u mesecu kada je promocija aktivirana. Dodatni minuti i poruke postaju dostupni nakon potrošenog saobraćaja iz tarifnog paketa, dok su dodatni megabajti iz promocije dostupni pre megabajta iz tarifnog paketa. Saobraćaj dodeljen u okviru promocije koji korisnik ne potroši u toku meseca ne prenosi se u naredni.


Prilikom deaktivacije promocije od strane korisnika, dodatni saobraćaj iz promocije je dostupan do poslednjeg dana u mesecu u kome je izvršena deaktivacija promocije. U svim ostalim slučajevima kada promocija prestaje da bude aktivna, sav dodatni saobraćaj iz promocije se ukida istog dana kada je promocija prestala da bude aktivna.


Ukoliko ima uvedenu zabranu odlaznog saobraćaja na Telenor mobilnom ili SBB fiksnom broju na kojima je aktivirana promocija, korisnik na njima ne može koristiti zajednički dodatni saobraćaj iz promocije.


Prilikom promene Telenor tarifnog paketa na broju na kome je aktivna promocija na neki od drugih tarifnih paketa uz koje je promocija dostupna, vrši se linearno obračunavanje dostupnog saobraćaja za minute i SMS poruke u odnosu na dan promene paketa. Obračun se odnosi i na saobraćaj u okviru paketa, kao i na dodatni saobraćaj na osnovu promocije. Sav ostvareni saobraćaj preko iznosa preračunatog dostupnog saobraćaja naplaćuje se korisniku po aktuelnom cenovniku definisanom za tarifni paket koji koristi. 


Ukoliko korisnik izvrši promenu broja na Telenor postpejd paketu na kome je aktivirana promocija, korisniku se promocija automatski deaktivira na starom broju. Korisnik mora sam izvršiti aktivaciju promocije na novom broju u kom slučaju se dostupan saobraćaj iz paketa i dodatni saobraćaj iz promocije obračunavaju kao i u slučaju promene tarifnog paketa.


Prilikom promene Telenor postpejd paketa ili promene SBB digitalnog paketa na neke od paketa uz koje promocija nije dostupna, dodatni sadržaj iz promocije prestaje da bude dostupan korisniku na Telenor postpejd broju istog dana kada je promena paketa izvršena, a na SBB digitalnom paketu od prvog dana sledećeg meseca. Sav dodatni ostvareni saobraćaj naplaćuje se korisniku u skladu sa cenovnicima koje su Telenor i SBB definisali za svoje usluge. 


Ukoliko korisnik želi da promeni Telenor postpejd broj na kojem je aktivirao promociju, neophodno je da najpre deaktivira postojeću promociju, a zatim da je ponovo aktivira na novoodabranom broju. Po deaktivaciji postojeće promocije, dodatni saobraćaj će biti dostupan do kraja tekućeg meseca, a od prvog dana sledećeg meseca korisnik će moći da promociju aktivira na novoodabranom broju. Ista pravila važe i ukoliko korisnik želi da promeni broj SBB ugovora na kom želi da aktivira promociju.


Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim njihovim odredbama i da ih u potpunosti prihvata.


Saglasnost za prikupljanje, obradu i deljenje podataka u svrhu dodele promocije Superset


Korisnik ovim putem dobrovoljno daje pristanak za prikupljanje, obradu, čuvanje i deljenje njegovih podataka od strane SBB-a i Telenora i to: imena i prezimena, broja telefona u Telenoru, broja telefona u SBB-u (ukoliko ga korisnik poseduje), broja ugovora u Telenoru i broja ugovora u SBB-u, u svrhu dodele opisane promocije, a u skladu sa korisničkim ugovorima, Opštim uslovima SBB-a i Opštim uslovima Telenora.