O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA PRAZNIČNA PONUDA ZA BIZNIS KORISNIKE 2020
 

Uslovi korišćenja „Duplo više internet saobraćaja“


Prodajni podsticaj „Duplo više internet saobraćaja“ predstavlja prodajni podsticaj za postojeće ili buduće postpejd korisnike pravna lica (koji nemaju Aneks posebnih uslova) javne mobilne telekomunikacione mreže Telenor d.o.o. Beograd, koji u skladu sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Beograd ispunjavaju uslov za zaključenje ugovora sa Telenorom i koji u periodu od 28.01.2021. godine do 31.10.2021. godine zaključe novi ili obnove postojeći ugovor za govorni saobraćaj uz ugovornu obavezu od 24 meseca minimalnog korisničkog trajanja kupovinom telefona na rate ili bez kupovine telefona i u zavisnosti od odabranog tarifnog paketa, Biznis Start 500, Biznis Start 1000, Biznis Start 2000 ili Biznis Total 5 tarifni paket. 


Prodajni podsticaj „Duplo više internet saobraćaja“ podrazumeva dodelu duple količine internet saobraćaja u odnosu na količinu internet saobraćaja dostupnu u okviru redovne ponude izabranog tarifnog paketa, a koji će se dodeljivati u toku svih 24 mesečna obračunska perioda trajanja ugovorne obaveze. Količina duplog internet saobraćaja zavisi od odabranog tarifnog paketa na kojem je korisnik zaključio ugovor ili aneks ugovora, u skladu sa Tabelom 1. Nakon sklapanja ugovorne obaveze u skladu sa prethodno navedenim pravilima, korisniku će automatski biti dodeljena dupla količina internet saobraćaja. Potvrdu o uspešnoj inicijalnoj aktivaciji korisnik će dobiti u SMS poruci.

 
Internet iz paketa Dodatni internet iz promocije Ukupno
Biznis Start 500 500 MB 500 MB 1000 MB
Biznis Start 1000 1 GB 1 GB 2 GB
Biznis Start 2000 2 GB 2 GB 4 GB
Biznis Total 5 5 GB 5 GB 10 GB
 
Dupli internet saobraćaj se dodeljuje svakog prvog u mesecu, u toku svih 24 mesečna obračunska perioda, a neiskorišćeni internet saobraćaj iz prethodnog meseca se ne prenosi u naredni mesec. Dupli internet saobraćaj ima prioritet u potrošnji u odnosu na internet saobraćaj iz odabranog tarifnog paketa. Dupli internet saobraćaj važi u domaćem saobraćaju, u mreži Telenor Srbija (ne važi u romingu i drugim Telenor mrežama).

Ukupno preostalo stanje internet saobraćaja moguće je proveriti standardnim načinom provere (Moj Telenor aplikacija, kratki kod za proveru stanja ili putem Biznis portala). Prikaz preostalog stanja ne razdvaja internet saobraćaj dostupan u okviru redovne ponude izabranog tarifnog paketa od dodatnog (duplog) internet saobraćaja (prikazuje se zbirno stanje).

Po isteku 24 mesečna obračunska perioda korisniku se više neće vršiti dodela duplog internet saobraćaja, odnosno korisnik će nadalje na raspolaganju imati količinu internet saobraćaja dostupnu u okviru redovne ponude izabranog tarifnog paketa. 
 

Uslovi korišćenja „50 minuta odlaznih i dolaznih roming poziva ili 50 minuta međunarodnih poziva ili 1 GB internet saobraćaja u romingu ili neograničenog internet saobraćaja“


Prodajni podsticaj „50 minuta odlaznih i dolaznih roming poziva ili 50 minuta međunarodnih poziva ili 1 GB internet saobraćaja u romingu ili neograničeni internet saobraćaj“ predstavlja prodajni podsticaj za postojeće ili buduće postpejd korisnike pravna lica (koji nemaju Aneks posebnih uslova) javne mobilne telekomunikacione mreže Telenor d.o.o Beograd, koji u skladu sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Beograd ispunjavaju uslov za zaključenje ugovora sa Telenorom i koji u periodu od 28.01.2021. godine do 31.10.2021. godine zaključe novi ili obnove postojeći ugovor za govorni saobraćaj uz ugovornu obavezu od 24 meseca minimalnog korisničkog trajanja kupovinom telefona na rate ili bez kupovine telefona i u zavisnosti od odabranog tarifnog paketa, Biznis Total 15, Biznis Total 25 ili Biznis Total 100 tarifni paket.

Prodajni podsticaj „50 minuta odlaznih i dolaznih roming poziva ili 50 minuta međunarodnih poziva ili 1 GB internet saobraćaja u romingu ili neograničeni internet saobraćaj“ podrazumeva dodelu, u skladu sa izborom korisnika, ili 50 minuta odlaznih i dolaznih roming poziva u celoj Evropi, Rusiji, SAD, Kini i UAE ili 50 minuta međunarodnih poziva ka svim destinacijama (izuzev ka satelitskim mrežama), ili 1 GB internet saobraćaja u romingu u celoj Evropi, Rusiji, SAD, Kini i UAE, ili neograničen internet u nacionalnom saobraćaju, u okviru izabranog tarifnog paketa tokom svih 24 mesečna obračunska perioda trajanja ugovorne obaveze.

Neograničen internet podrazumeva internet saobraćaj u nacionalnom saobraćaju uz izabrani tarifni paket, na teritoriji Republike Srbije pokrivenoj Telenor mrežom. Neograničen internet je dostupan na sledećim tarifnim paketima (prikazane cene su sa uključenim PDV-om i popustom uz aktiviran elektronski račun):

Biznis Total 15: Internet u okviru paketa: 15GB; Neograničeni internet: 30GB tokom 24 meseca; Ukupno: 30GB tokom svih 24 meseca ugovorne obaveze po punoj brzini. Nakon potrošenih 30GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti korišćenje interneta po smanjenoj brzini do 2Mbps. 

Biznis Total 25: Internet u okviru paketa: 25GB; Neograničeni internet: 50GB tokom 24 meseca; Ukupno: 50GB tokom svih 24 meseca ugovorne obaveze po punoj brzini. Nakon potrošenih 50GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti korišćenje interneta po smanjenoj brzini do 2Mbps. 

Biznis Total 100: Internet u okviru paketa: 100GB; Neograničeni internet: 100GB tokom 24 meseca; Ukupno: 100GB tokom svih 24 meseca ugovorne obaveze po punoj brzini. Nakon potrošenih 100GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti korišćenje interneta po smanjenoj brzini do 2Mbps. 

Nakon sklapanja ugovorne obaveze u skladu sa prethodno navedenim pravilima, korisniku će biti dodeljen saobraćaj u skladu sa izborom istog. Potvrdu o uspešnoj inicijalnoj aktivaciji korisnik će dobiti u SMS poruci.

Benefit 50 minuta saobraćaja za odlazne i dolazne roming pozive ili benefit 50 minuta saobraćaja za međunarodne pozive ili benefit 1 GB internet saobraćaja u romingu, može biti istovremeno aktivan na broju zajedno sa tarifnim dodacima Međunarodni pozivi 50 minuta svaki mesec i Roming 25 minuta svaki mesec i 1 GB internet saobraćaja u romingu.

50 minuta saobraćaja za odlazne i dolazne roming pozive ili 50 minuta saobraćaja za međunarodne pozive ili 1 GB internet saobraćaja u romingu ili neograničeni internet saobraćaj, se dodeljuje svakog prvog u mesecu, u toku svih 24 mesečna obračunska perioda, a neiskorišćeni saobraćaj iz prethodnog meseca se ne prenosi u naredni mesec. Saobraćaj dodeljen u skladu sa ovim prodajnim podsticajem ima prioritet u potrošnji u odnosu na saobraćaj iz odabranog tarifnog paketa ili tarifnog dodatka. 

Ukupno preostalo stanje saobraćaja moguće je proveriti standardnim načinom provere (Moj Telenor aplikacija, kratki kod za proveru stanja ili putem Biznis portala). Prikaz preostalog stanja ne razdvaja saobraćaj dostupan u okviru redovne ponude izabranog tarifnog paketa i saobraćaj dodeljen po osnovu ovog prodajnog podsticaja (prikazuje se zbirno stanje).

Po isteku 24 mesečna obračunska perioda korisniku se više neće vršiti dodela saobraćaja po osnovu ovog prodajnog podsticaja, odnosno korisnik će na raspolaganju imati količinu saobraćaja dostupnu u okviru redovne ponude izabranog tarifnog paketa.
 
U nastavku su navedeni uslovi koji su zajednički za oba navedena prodajna podsticaja, a koji se odnose na prevremenu otplatu ugovorne obaveze, promenu tarifnog paketa, prenos vlasništva, deaktivaciju broja, itd.
 • Ukoliko korisnik izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze benefit ostvaren na osnovu odgovarajućeg prodajnog podsticaja definisanog ovom Odlukom, ostaje aktivan do isteka perioda na koji je dodeljen ili do sledeće obnove ugovora.
 • Ukoliko korisnik sklopi ugovor u toku trajanja predmetnih prodajnih podsticaja, a zatim izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze i zaključi novi aneks ugovora u toku trajanja predmetnih prodajnih podsticaja, korisniku se ukida dodeljeni benefit koji je imao u okviru prethodno zaključenog ugovora i dodeljuje mu se novi, u skladu sa izabranim tarifnim paketom, u trajanju od 24 mesečna obračunska perioda od dana zaključenja novog ugovora, a sve u skladu sa prethodno navedenim pravilima.

Pri promeni tarifnog paketa za vreme važenja benefita, benefit se prilagođava novom tarifnom paketu prema iznad navedenim uslovima, i u skladu sa sledećim:

  • prelaskom sa Biznis Start 500, Biznis Start 1000, Biznis Start 2000 ili Biznis Total 5 tarifnog paketa na bilo koji drugi od navedenih tarifnih paketa, korisnik zadržava pravo na dodeljeni dupli internet saobraćaj do isteka perioda na koji je inicijalno dodeljen, a količina istog će se prilagoditi paketu na koji je korisnik prešao;   
  • prelaskom sa Biznis Start 500, Biznis Start 1000, Biznis Start 2000 ili Biznis Total 5 tarifnog paketa na Biznis Total 15, Biznis Total 25 ili Biznis Total 100 tarifni paket, korisniku će dodatni internet saobraćaj dodeljen na broju na osnovu prodajnog podsticaja „Dodatni internet saobraćaj“ pri potpisivanju ugovora ostati aktivan sa istom dodeljenom kvotom do isteka perioda na koji je inicijalno dodeljen.
  • prelaskom sa Biznis Total 15, Biznis Total 25 ili Biznis Total 100 tarifnog paketa na bilo koji drugi od navedenih tarifnih paketa, korisnik zadržava pravo na benefit koji je inicijalno odabrao pri potpisivanju ugovora do isteka perioda na koji je inicijalno dodeljen;
  • ukoliko se korisnik, pri potpisivanju novog ugovora ili obnove postojećeg ugovora odlučio za neograničen internet saobraćaj kao benefit uz Biznis Total 15 tarifni paket na primer, pri promeni paketa na Biznis Total 25 ili Biznis Total 100 tarifni paket (paketi uz koje se zadržava neograničen internet kao benefit prodajnog podsticaja), prilagođava se količina internet saobraćaja po punoj brzini u skladu sa novoizabranim tarifnim paketom do isteka perioda na koji je inicijalno dodeljen benefit (uz Biznis Total 15, korisnik dobija 30GB internet saobraćaja po punoj brzini, uz Biznis Total 25 dobija 50GB, a uz Biznis Total 100 dobija 100 GB internet saobraćaja po punoj brzini);
  • prelaskom sa Biznis Total 15, Biznis Total 25 ili Biznis Total 100 tarifnog paketa na Biznis Start 500, Biznis Start 1000, Biznis Start 2000 ili Biznis Total 5 tarifni paket, korisniku će benefit dodeljen u skladu sa prodajnim podsticajem „50 minuta odlaznih i dolaznih roming poziva ili 50 minuta međunarodnih poziva ili 1 GB internet saobraćaja u romingu ili neograničenog internet saobraćaja“ biti ukinut, a umesto njega korisniku će biti dodeljen dodatni internet saobraćaj predviđen prodajnim podsticajem „Duplo više internet saobraćaja“ do isteka perioda na koji je dodeljen inicijalni benefit, a u zavisnosti od izabranog tarifnog paketa 


  U slučaju prelaska na neki drugi tarifni paket ili više od jednog prelaska u skladu sa gorenavedenim uslovima, korisnik gubi pravo na benefit dodeljen u skladu sa predmetnim prodajnim podsticajima.

  • Prilikom prenosa vlasništva, novi korisnik gubi pravo na korišćenje benefita.
  • Prilikom deaktivacije ugovora benefit se ukida, a u slučaju deaktivacije broja i reaktivacije u roku od 60 dana, automatski se reaktivira i benefit i traje do isteka perioda na koji je inicijalno dodeljen.
  • U slučaju reaktivacije broja nakon ovog roka, benefit se ne reaktivira.U slučaju zamene broja, benefit ostaje aktivan i važi do isteka perioda na koji je inicijalno dodeljen.


  U slučaju raskida ugovora pre isteka ugovorenog korisničkog trajanja, pretplatnik se obavezuje da Telenoru isplati naknadu štete zbog prevremenog raskida ugovora u skladu sa članom 11 Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Beograd.


  Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja pretplatnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim njihovim odredbama i da ih u potpunosti prihvata.