Novogodišnja promocija novih tarifnih paketa uz neograničeni internet.


Uslovi korišćenja:


Pretplatnik koji prihvati ugovornu obavezu od 24 meseca minimalnog korisničkog trajanja kupovinom telefona na rate putem Mobi banke ili Telenora ili bez kupovine telefona i u zavisnosti od odabranog tarifnog paketa stiče pravo na Novogodišnju promociju novih tarifnih paketa za 2020/2021.godinu. Promocija novih tarifnih paketa podrazumeva dodatnu uslugu neograničenog interneta ili dodatni popust na mesečnu pretplatu u zavisnosti od odabranog tarifnog paketa. Trajanje dodatne usluge neograničeni internet, takođe zavisi od odabranog tarifnog paketa.

Promocija je dostupna na sledećim tarifnim paketima (prikazane cene su sa uključenim PDV-om i popustom uz aktiviran elektronski račun):

 • Go Data+: Internet u okviru paketa: 15GB; Dodatni internet: 30GB u prvih 6 meseci; Ukupno: 45GB u prvih 6 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 45GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti korišćenje interneta po smanjenoj brzini do 2Mbps. 
 • Total 2: Internet u okviru paketa: 2GB; Dodatni internet: 30GB u prva 3 meseca; Ukupno: 32GB u prva 3 meseca po punoj brzini. Nakon potrošenih 32GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti korišćenje interneta po smanjenoj brzini do 2Mbps. 
 • Total 5: Internet u okviru paketa: 5GB; Dodatni internet: 30GB u prvih 6 meseci; Ukupno: 35GB u prvih 6 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 35GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti korišćenje interneta po smanjenoj brzini do 2Mbps.
 • Total 12: Internet u okviru paketa: 12GB; Dodatni internet: 30GB u prvih 12 meseci; Ukupno: 42GB u prvih 12 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 42GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti korišćenje interneta po smanjenoj brzini do 2Mbps.
 • Total 25: Internet u okviru paketa: 25GB; Dodatni internet: 30GB u prvih 12 meseci; Ukupno: 55GB u prvih 12 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 55GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti korišćenje interneta po smanjenoj brzini do 2Mbps.
 • Total Data: Mesečna pretplata 5999 RSD, popust na mesečnu pretplatu 2800 RSD, dodatni novogodišnji popust na mesečnu pretplatu 400 RSD i mesečna pretplata sa uračunatim dodatnim novogodišnjim popustom 2799 RSD.
 • Total Data+: Mesečna pretplata 7999 RSD, popust na mesečnu pretplatu 4000 RSD, dodatni novogodišnji popust na mesečnu pretplatu 500 RSD i mesečna pretplata sa uračunatim dodatnim novogodišnjim popustom 3499 RSD.

Za tarifne pakete  Go data+, Total 2, Total 5, Total 7, Total 12 i Total 25 ponuda podrazumeva dodatnih 30GB interneta u nacionalnom saobraćaju uz izabrani tarifni paket, na teritoriji Republike Srbije pokrivenoj Telenor mrežom. Dodatni internet se dodeljuje počevši sa datumom aktivacije promocije, svakog meseca, dok se nepotrošeni dodatni internet saobraćaj se ne prenosi u naredni mesec. Dodatni internet saobraćaj ima prioritet u potrošnji u odnosu na internet saobraćaj iz paketa.
Nakon završetka promotivnog perioda, korisnik nastavlja da koristi internet kako je navedeno u okviru izabranog tarifnog paketa.

U slučaju promene paketa sa tarifnog paketa sa višom mesečnom pretplatom na tarifni paket sa nižom mesečnom pretplatom, tokom ugovorenog korisničkog trajanja po osnovu Novogodišnje promocije novih paketa za 2020/2021.godinu, pretplatnik se obavezuje da Telenoru isplati naknadu štete za razliku ostvarenih benefita u skladu sa novoizabranim tarifnim paketom.

U slučaju raskida ugovora pre isteka ugovorenog korisničkog trajanja, pretplatnik se obavezuje da Telenoru isplati naknadu štete zbog prevremenog raskida ugovora u skladu sa članom 11 Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Beograd.

Pravo na Novogodišnju promociju novih tarifnih paketa stiču svi Telenor postpejd korisnici, fizička lica, koji zaključe novi ugovor ili aneks postojećeg za govorni saobraćaj uz ugovornu obaveznu na 24 meseca u periodu od 27.11.2020 do 27.01.2021.godine.

Nakon sklapanja ugovorne obaveze u skladu sa prethodno navedenim pravilima, korisniku će biti dodeljen benefit neograničeni internet ili dodatni popust na pretplatu. Potvrdu o aktivaciji benefita neograničeni internet korisnik će dobiti u SMS poruci. Takođe, korisnik će biti obavešten SMS porukom o prestanku važenja benefita neograničeni internet.

Ukupno preostalo stanje internet saobraćaja moguće je proveriti standardnim načinom provere (Moj Telenor aplikacija ili kratki kod za proveru stanja). Prikaz preostalog stanja ne razdvaja inicijalni od dodatnog/benefitnog internet saobraćaja (prikazuje se zbirno stanje) tokom perioda trajanja u kojem je dodeljen benefit neograničeni internet.

 
Dodatni uslovi korišćenja:
 
U nastavku su navedeni uslovi koji se odnose na prevremenu otplatu ugovorne obaveze, prenos vlasništva, deaktivaciju broja, promenu tarifnog paketa itd.
 • Ukoliko korisnik izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze benefit neograničeni internet ili dodatni popust na mesečnu pretplatu ostaje aktivan do isteka inicijalne ugovorne obaveze ili do sledeće obnove ugovora.
 • Ukoliko korisnik sklopi ugovor u toku trajanja Novogodišnje promocije novih paketa za 2020/2021.godinu i zatim izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze, sklapanjem novog aneksa pre završetka promocije, ostvaruje pravo na benefit iz promocije. Tačan benefit, dodatna usluga neograničenog interneta ili dodatnog popusta na mesečnu pretplatu zavisi od paketa uz koji je sklopljen anex ugovora, a u skladu sa prethodno navedenim pravilima.
 • U slučaju da je korisniku aktiviran benefit neograničeni internet ili dodatni popust na pretplatu prilikom sklapanja ugovora (tokom trajanja Novogodišnje promocije novih paketa za 2020/2021.godinu), a pre isteka ugovorne obaveze želi da kupi telefon uz drugi tarifni paket, korisniku će se dodeliti novi benefit u skladu sa izabranim paketom ako je novi tarifni paket iz novog Total portfolija ili GoData+ paket, pri čemu važe ostala, iznad navedena pravila i uslovi korišćenja benefita.
 • Korisnik koji izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze i potpiše novi ugovor (aneks), a da gorenavedeni uslovi nisu ispunjeni, gubi benefit usluge neograničeni internet ili dodatni popust na mesečnu pretplatu.
 • Prilikom prenosa vlasništva novi vlasnik zadržava pravo na korišćenje benefita stečenog tokom Novogodišnje promocije novih paketa za 2020/2021.godinu.
 • U slučaju deaktivacije broja i reaktivacije u roku od 60 dana, automatski se reaktivira i benefit i traje u period predviđenom za inicijalno odabrani tarifni plan ukoliko je benefit neograničeni internet, odnosno do isteka inicijalne ugovorne obaveze ukoliko je benefit dodatni popust na mesečnu pretplatu. U slučaju reaktivacije broja nakon ovog roka, internet benefit se ne reaktivira.
 • U slučaju zamene broja, benefit neograničeni internet ili dodatni popust na mesečnu pretplatu ostaje aktivan i važi do isteka inicijalne ugovorne obaveze.

Promena paketa:
 • Pri promeni paketa u toku trajanja inicijalne ugovorne obaveze (24 meseca) na tarifni paket sa višom mesečnom pretplatom a tokom perioda koji se odnosi na trajanje  benefita neograničeni internet na prvobitno odabranom paketu, benefit neograničeni internet se prilagođava novom paketu prema iznad navedenim uslovima – ako se prelazi na drugi Total paket, benefit se povećava tj produžava se period trajanja u okviru kog korisnik može da koristi neograničen internet benefit. Ukoliko korisnik tokom perioda koji se odnosi na trajanje benefita neograničeni internet na prvobitno odabranom paketu, prelazi na pakete Total Data ili Total Data+  dodeljuje se dodatni popust na mesečnu pretplatu a ukida benefit stečen na osnovu prvobitno izabranog paketa. Ukoliko korisnik vrši promenu paketa sa Total Data ili Total Data+ na neki paket sa manjom mesečnom pretplatom, izgubiće benefit dodatni popust na pretplatu a dobiće benefit neograničeni internet samo ukoliko na novoizabranom paketu nije prošao definisani period za uslugu neograničeni internet koji važi od datuma aktivacije.
 • Pri promeni paketa u toku trajanja inicijalne ugovorne obaveze (24 meseca) na tarifni paket sa višom mesečnom pretplatom a nakon što je dodeljeni period koji se odnosi na trajanje  benefita neograničeni internet istekao, benefit neograničeni internet se ne prilagođava novom paketu.
 • Pri promeni paketa u toku trajanja inicijalne ugovorne obaveze (24 meseca) na tarifni paket sa nižom mesečnom pretplatom a tokom perioda koji se odnosi na trajanje  benefita neograničeni internet na prvobitno izabranom paketu, benefit neograničeni internet se prilagođava novom paketu prema iznad navedenim uslovima. Ukoliko je period trajanja usluge neograničeni interent istekao na novoizabranom paketu, korisnik gubi benefit sa prvobitno izabranog paketa.
 • Pri promeni paketa u toku trajanja inicijalne ugovorne obaveze (24 meseca) na tarifni paket sa nižom mesečnom pretplatom a nakon isteka perioda koji se odnosi na trajanje benefita neograničeni internet,  korisnik se obavezuje da Telenoru isplati naknadu štete za razliku ostvarenih benefita u skladu sa novoizabranim tarifnim paketom. 
 • Korisnici koji pređu na tarifni paket koji ne ispunjava uslove za benefite neograničeni internet ili dodatni popust na pretplatu, a potom na tarifni paket koji ispunjava uslove (novi Total paketi ili GoData+), neće ponovo dobiti benefit neograničeni internet ili dodatni popust na mesečnu pretplatu.
 

Još niže cene za kupovinu telefona na rate uz nove pakete.


Uslovi korišćenja:


Dodatni popust za kupovinu telefona važi za kupovinu uređaja na 12 ili 24 rate putem Mobi banke ili Telenora uz ugovornu obavezu na 12 odnosno 24 meseca i važi u periodu od 28.12.2020 do 27.01.2021.godine. Dodatni popust za kupovinu telefona važi za modele: XIAOMI REDMI 9, HONOR 20E, SAMSUNG GALAXY S20+, HUAWEI P SMART 2021, SAMSUNG GALAXY A31, MOTOROLA EDGE i još 92 modela i odnosi se na punu cenu uređaja uz kupovinu na rate. 


Popust mogu ostvariti postpejd korisnici, fizička lica, uz novi ugovor ili obnovu postojećeg na novim paketima uz ugovornu obavezu od 12 ili 24 meseca sa kupovinom telefona na 12 odnosno 24 rate preko Mobi banke ili Telenora. Popust zavisi od odabranog modela i/ili tarifnog paketa i obračunava se u odnosu na cenu uređaja za kupovinu na rate sa PDV-om. U zavisnosti od odabranog paketa, popust se može ostavriti  i u odnosu na redovnu cenu iz cenovnika uređaja za navedeni period i takav popust se prikazuje nakon dodavanja telefona u korpu na internet prodavnici.


U slučaju da pretplatnik tokom ugovorenog korisničkog trajanja po osnovu Novogodišnje promocije novih paketa za 2020/2021.godinu uz kupovinu telefona na 24 rate preko Mobi Banke ili Telenora promeni tarifni paket i pređe na tarifni paket sa nižom mesečnom pretplatom , pretplatnik se obavezuje da Telenoru isplati naknadu štete za razliku ostvarenih popusta u ceni uređaja kupljenog na rate između višeg i nižeg tarifnog paketa, ukoliko takva razlika postoji.
Još niže cene za kupovinu pametnih satova, narukvica ili artikala iz ponude originalne dodatne opreme.


Uslovi korišćenja:


Popust na pametne satove, narukvice i originalnu dodatnu opremu se ostvaruje uz novu ili obnovu postojeće ugovorne obaveze i pravo stiču svi Telenor postpejd korisnici, fizička lica, koji zaključe novi ugovor ili aneks postojećeg za govorni ili internet saobraćaj uz ugovornu obavezu na 6, 12 ili 24 meseca u periodu od 28.12.2020 do 27.01.2021.godine. Originalna dodatna oprema se odnosi na proizvode dodatne opreme sledećih proizvođača: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Motorola, Honor. Popust na dodatnu opremu se može iskoristiti do 10.02.2021.godine. 


Dodatni uslovi korišćenja

 • Popust se može iskoristiti na korisničkom broju koji je ostvario pravo na popust, dok prenos popusta na drugi korisnički broj nije moguć, kao ni sabiranje popusta po osnovu više korisničkih brojeva koji su ostvarili popust.
 • U slučaju promene vlasništva pre realizacije ostvarenog popusta, novi vlasnik može da iskoristi popust na dodatnu opremu za taj broj.
 • Popust na dodatnu opremu može da se iskoristi na kupovinu artikala uz plaćanje kroz prvi mesečni račun, na rate, kao i za gotovinsko plaćanje 
 • Popust se primenjuje na jedan artikal dodatne opreme i može se iskoristiti jednokratno. Primena popusta na više artikala ili zbirni iznos više artikala nije moguća.
 • Popust na dodatnu opremu se može iskoristiti u svim Telenorovim prodajnim objektima osim Telenor internet prodavnice
 • Ovaj popust se može kombinovati sa popustom na dodatnu opremu dobijenim kroz Plavi petak ili povlašćenim cenama koje su aktuelne na dodatnoj opremi. Ukoliko se popust kombinuje sa popustom dobijenim kroz Plavi petak, cena dodatne opreme će se prvo umanjiti za iznos popusta dobijenim kroz Plavi petak, nakon čega će se primeniti 25% popusta.
 • 500RSD uz kupovinu telefona koje korisnik može da iskoristi za kupovinu dodatne opreme ne mogu se kombinovati sa benefitom od 25% popusta na pametne satove, narukvice I originalnu dodatnu opremu


Dodatne  informacije o uslovima kupovine dodatne opreme