Novinarnica uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA NOVINARNICA USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 •  Telenor d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Telenor) će pružati servis Novinarnica (u daljem tekstu: Servis) na osnovu ugovora zaključenog između Telenora i privrednog društva ETO System d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: ETO System).
 • Servis je namenjen prepaid i postpaid korisnicima fizičkim licima (u daljem tekstu: Korisnik/ci).
 • Da bi Korisnik pristupio Servisu mora da ima aktivnu internet konekciju.
 • Prihvatanje ovih Uslova korišćenja je preduslov za registraciju Korisnika na Servis.
 • Roming internet saobraćaj, ukoliko se Servisu pristupa preko Telenor mreže, nije obezbeđen i biće naplaćen po važećoj tarifi.
 • Aktivacijom Servisa Korisnik Telenora dobija 10GB dodatnog internet saobraćaja za korišćenje Servisa, na mesečnom nivou dokle god je Servis aktivan. Dodatni internet saobraćaj je dostupan uz tarifne pakete uz koje je omogućeno korišćenje internet saobraćaja i isti se može iskoristiti isključivo za korišćenje Servisa. Postpaid Korisnici Dodatni internet saobraćaj mogu iskoristiti u toku kalendarskog meseca, a pripaid korisnici u toku 30 dana od dana aktivacije Servisa.  Nepotrošeni internet saobraćaj se ne prenosi u sledeći mesec.
 • Cena aktivacije Servisa za korisnike Telenora je regulisana važećim Cenovnikom Telenora, koji je dostupan na sajtu www.telenor.rs.
 • Servis je za korisnike Telenora aktivan od 11.12.2014. godine.


Korisnici mogu da aktiviraju Servis preko sledećih kanala:

 • Preko  aplikacije Moj Telenor i
 • Web portala Moj Telenor.


 • Preduslov za aktivaciju Servisa je da Korisnik ima registrovan Connect ID nalog. Kredencijali Connect ID naloga su korisničko ime i lozinka pomoću kojih Korisnik pristupa Servisu. Connect ID je servis koji je vlasništvo Telenor Digital AS, privrednog društva osnovanog u skladu sa zakonima Norveške, sa registrovanim sedištem na adresi Snarøyveien 30 J, 1360 Fornebu, Norveška (u daljem tekstu: Telenor Digital) i koristi se u skladu sa uslovima korišćenja Telenor Digital-a. Pre registracije Connect ID naloga Korisnik je dužan da prihvati Uslove korišćenja servisa Telenor Digitala-a. Prihvatanjem Uslova korišćenja servisa Telenor Digital-a prilikom registracije Connect ID naloga, Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa sadržinom istih, te da je posebno upoznat i saglasan da Telenor Digital može koristiti lične podatke Korisnika koje Korisnik koristi za registraciju i korišćenje Connect ID naloga i to u svojstvu rukovaoca podacima, i iste dostaviti Telenoru u svrhu omogućavanja Korisniku da koristi Portal. Korisnik je odgovoran za pružanje i održavanje tačnih podataka za registraciju Connect ID naloga, i za održavanje sigurnosti Connect ID naloga. Za registraciju Connect ID naloga Korisnik koristi lične podatke i to: broj telefona (MSISDN) i mail adresu, koje Telenor Digital prikuplja i koristi u svrhu registracije Connect ID naloga Korisnika. Savetuje se Korisnicima da koriste „jake“ šifre (šifre koje predstavljaju kombinaciju velikih i malih slova i brojeva, od najmanje 8 karaktera) kako bi zaštitili privatnost svog Connect ID naloga. Korisnik ne može koristiti ili selektovati identitet druge osobe kako bi razotkrio identitet te osobe. Korisnik mora koristiti validnu mail adresu i Telenor Digital zadržava pravo da istu validira u bilo kom trenutku. Telenor Digital ne odgovara za gubitak ili štetu koji proizađu iz postupanja Korisnika suprotno napred navedenom. Kada je moguće, Korisnik bi trebalo da se odjavi nakon svake posete, posebno na javnim ili deljenim uređajima. Ako Korisnik prenosi uređaj sa nalogom koji je na njemu registrovan drugoj osobi, trebalo bi da deaktivira nalog ili da deaktivira uređaj pre prenosa. Ukoliko je uređaj sa instaliranim nalogom ukraden ili izgubljen, Korisnik bi trebalo da odmah promeni šifru. Connect ID nalog Korisnika je strogo personalan i neće biti korišćen od strane drugih osoba bez nadzora ili dozvole Korisnika. Korisnik prihvatanjem i davanjem saglasnosti na Uslove korišćenja servisa Telenor Digital-a potvrđuje da je saglasan i prihvata da Telenor Digital može informisati Korisnika o servisima Telenor Digital-a putem dostupnih kanala komunikacije. Korisnik prihvatanjem Uslova korišćenja servisa Telenor Digital-a potvrđuje da je upoznat i saglasan da se platforma Connect ID nalazi u Norveškoj i da je platforma vlasništvo Telenor Digital-a, te da je Telenor Digital rukovalac podacima koje prikuplja od Korisnika u svrhu registracije Connect ID naloga. Telenor ne snosi odgovornost niti kontroliše korišćenje Connect ID naloga na bilo koji način. Odnos između Telenora i Telenor Digital-a je regulisan ugovorom kojim je regulisana saradnja Telenor i Telenor Digitala-a u vezi korišćenja Connect ID naloga i aktivacije i korišćenja Servisa.
 • Korisnik prihvatanjem ovih uslova potvrđuje da je upoznat i saglasan da Telenor može prikupljati lične podatke Korisnika u svrhu aktivacije i korišćenja Servisa, kao što su ime, telefonski broj ili email adresa. Korisnk prihvatanjem ovih Uslova korišćenja potvrđuje da je upoznat i saglasan da Telenor može dostaviti pojedine lične podatke Korisnika koje prikuplja Telenor Digital-u u svrhu korišćenja Servisa i Connect ID naloga koji je preduslov za korišćenje Servisa.
 • Telenor ne snosi odgovornost ukoliko  internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko Korisnik koristi bilo koji vid pristupa internetu, a predhodno nije  pravilno aktivirao Servis u skladu sa uputstvima Telenora.
 • Internet saobraćaj podrazumeva kontinuirani  protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Servisa.
 • Telenor zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Servisa privremeno delimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Servisa.
 • Ukoliko Korisnik pristupa Servisu preko  druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Telenor neće obezbeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu.
 • Telenor može kontaktirati Korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom Servisa i pružanja informacija o Servisu.
 • Korisnik je obavezan da zaštiti i čuva sigurnim svoje pristupne podatke i da odmah obavesti Telenor/Telenor Digital o svakoj neovlašćenoj upotrebi Connect ID naloga, odnosno Korisnikovog korisničkog imena i/ili lozinke i/ili drugoj povredi sigurnosti.
 • Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje lozinke. Ukoliko Korisnik otkrije lozinku ili bilo koju drugu informaciju u vezi svog Connect ID naloga trećim licima, Korisniku se preporučuje da odmah izmeni lozinku.


Korisniku je posebno zabranjeno:

 • Da izabere ili koristi identitet ili lozinku trećih osoba sa namerom da se predstavi kao ta osoba;
 • Koristi ime nad kojim je titular prava neko treće lice;
 • koristi identitet Telenora ili Novinarnice ili Telenor Digital-a po svom sopstvenom nahođenju, koje može biti smatrano kažnjivim ili neprimerenim.

 

 • Telenor se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost Korisnika Servisa. Celokupna Politika privatnosti može se videti na ovoj stranici.
 • Dokumenti, podaci i informacije koji su objavljeni i dostupni Korisniku putem Servisa ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe (bez izričitog pristanka Telenora) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Telenoru ili ETO System-u ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni i dostupni Korisniku putem Servisa mogu da se koriste samo za individualne potrebe Korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava kao i prava trećih osoba.
 • Telenor će u slučaju izmene Uslova korišćenja Servisa obavestiti Korisnike, pri čemu Korisnici preuzimaju obavezu da se informišu sa izmenama Uslova. U slučaju izmena Uslova korišćenja Servisa smatraće se da su Korisnici nastavljanjem korišćenja Servisa upoznati i saglasni sa izmenama Uslova korišćenja Servisa.
 • Odnosi između Korisnika i Telenora regulisani su pozitivnim propisima Republike Srbije. Za sve međusobne sporove koje nije moguće rešiti dogovorom nadležan je sud u Beogradu.


Od 31.12.2017. servis Novinarnica više neće biti dostupan