O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA MOJ TELENOR APLIKACIJA USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 

Dobro došli na aplikaciju Moj Telenor! Korišćenjem aplikacije Moj Telenor (u daljem tekstu Aplikacija) saglasni ste sa Uslovima korišćenja (u daljem tekstu Uslovi) kao i njihovim budućim revizijama i verzijama.


Uslovi će biti povremeno ažurirani ili menjani nakon čega će biti objavljivani na Telenorovim veb-sajtovima.
Aplikacija je vlasništvo kompanije Telenor d.o.o., Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd (u daljem tekstu Telenor).


I Opis usluge


Aplikacija je namenjena fizičkim i pravnim licima postpejd i pripejd korisnicima (u daljem tekstu Korisnici) usluga  kompanije Telenor. Korisnik Aplikacije je lice koje je dalo odobrenje aplikaciji Moj Telenor za korišćenje kredencijala definisanih prilikom preuzimanja Aplikacije sa odgovarajućeg marketa (Android, iOS i Windows platforme). Posle odobravanja korisniku će biti dostupni podaci o korišćenju Telenor usluga, imaće uvid u trenunto stanje računa (postpejd korisnici) ili preostalog kredita (pripejd korisnici), ponude aktuelnih Telenor proizvoda i usluga, pregled listinga i ostalih opcija u vezi sa korisničkim računom.

Aplikacija omogućuje svojim korisnicima upotrebu personalizovane aplikacije, koja pruža mogućnost pristupa podacima, dokumentima, informacijama i ponudama usluga kompanije Telenor, kao i pristup ličnim podacima korisnika. Upotreba je namenjena isključivo za nekomercijalnu, ličnu upotrebu i pristup.

Aplikacija će svakom korisniku koji po svom JMBG-u ima sklopljen ugovor za više postpejd pretplatničkih brojeva i registrovanih pripejd brojeva prikazivati podatke za sve te brojeve, kao i mogućnost pregleda trenutnog stanja, iznosa kredita (za pripejd brojeve), računa i ostalih usluga kompanije Telenor koja su vidljive na Aplikaciji za te brojeve, mogućnost aktivacije i deaktivacije servisa .Ukoliko korisnik ne želi da vidi informacije za date brojeve, neophodno je da kontaktira servisni centar kompanije Telenor kako bi se na njegovim brojevima onemogućila ova opcija.

Telenor zadržava prava da zarad boljeg korisničkog iskustva i zaštite privatnosti korisnika pojedinačne informacije ne prikaže korisniku ukoliko putem Aplikacije pristupa podacima drugog broja u odnosu na onaj koji je u uređaju na kome je Aplikacija instalirana.

Sama usluga korišćenja Aplikacije se ne naplaćuje, ali može biti naplaćeno korišćenje internet  infrastrukture za preuzimanje Aplikacije sa odgovarajućeg marketa shodno cenovniku provajdera usluge pristupa internetu.

Aplikacija nudi uslugu onlajn plaćanja računa putem  Connect Payment  usluge koja je u vlasništvu Telenor Digital-a. Uslovi koriščenja usluge plaćanja se nalaze na Telenor veb-sajtu. U svrhe dostavljanja dokaza o uplati Telenor će prikupljati od korisnika podatke o email adresi i ID transakcije.

Korišćenje Aplikacije

 • Korisnik koristi aplikaciju i internet isključivo na svoj rizik. Telenor ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje korisnik pretrpi prilikom korišćenja servisa i programskog paketa Moj Telenor aplikacije i interneta. Internet je internacionalna računarska mreža koju Telenor ne kontroliše neposredno, već je na nju samo vezan, te zbog toga ne može da garantuje dostupnost servisa nad kojima nema neposrednu kontrolu.
 • Korišćenjem sadržaja ove Aplikacije korisnik prihvata (I) sve rizike koji mogu da nastanu iz njegovog korišćenja, i (II) sadržaj ove Aplikacije koristi isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.
 • Korišćenje Aplikacije uključuje pristup osetljivim podacima vezanim za privatnost korisnika. Korisnik koristi ove podatke na sopstvenu odgovornost.
 • Korišćenjem Apliakcije korisnik se slaže i sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj telekomunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Beograd. 
 • Obaveza je korisnika da načinom korišćenja Aplikacije štiti sopstvenu privatnost. U tom smislu preporuka Telenora jeste da se Aplikacija zaštiti PIN kodom ili biometrijskim zaključavanjem koji je omogućen u podešavanjima Aplikacije.
 • Korisnik se obavezuje da će učiniti sve što je u njegovoj moći da niko osim njega ne dođe u posed njegovog telefona, kao i da niko neće neovlašćeno gledati njegov personalizovani nalog na Aplikaciji.
 • Telenor neće snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem uređaja povezanog s Aplikacijom ili neovlašćenim pristupom personalizovanim podacima korisnika.
 • Korisnik se obavezuje da neće koristiti servise Aplikacije i servere na bilo koji način koji bi mogao da ugrozi njihov normalan rad.
 • Korišćenjem Aplikacije korisnik daje saglasnost da Telenor može da pristupi podacima o ostvarenom saobraćaju korisnika radi preciznijeg informisanja samog korisnika, kao i boljeg prilagođavanja usluga tom korisniku. Podaci o ostvarenom saobraćaju posmatraće se kumulativno.
 • Korišćenjem Aplikacije Korisnik ima mogućnost da na svom broju koji se nalazi u uređaju na kome je instalirana Aplikacija postavi sliku iz galerije svog mobilnog uređaja koja se neće čuvati ni na jednoj lokaciji dostupnoj Telenoru, osim na samom uređaju korisnika i kao takva je dostupna i vidljiva samo Korisniku. 
 • Telenor ima pravo da, u slučaju sumnje na zloupotrebu, kontroliše „sadržaj“ koji korisnici postavljaju na njegove servere. Telenor može da osigura trenutno uklanjanje sadržaja koji potpadaju pod neprihvatljivo ili nezakonito korišćenje servisa.

II Ograničenje odgovornosti


Telenor se u potpunosti odriče svake odgovornosti (I) koja na bilo koji način može nastati korišćenjem Aplikacije, ili je na bilo koji način u vezi s korišćenjem ove Aplikacije, (II) za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja Aplikacije, te za (III) bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja Aplikacije. 


III Politika privatnosti podataka


Telenor se obavezuje da će poštovati anonimnost  i privatnost korisnika Aplikacije. Telenor može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili imejl adresa, lokacija samo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi Telenoru. Telenor će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida u pojedinačne potrebe i zahteve korisnika i njihovog razumevanja, kao i kvalitetnijeg pružanja svih usluga Telenora na zadovoljstvo korisnika. Telenor se obavezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.


IV Autorska prava


Dokumenti, podaci i informacije objavljene na Aplikaciji ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe (bez izričitog pristanka Telenora) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Telenoru ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Aplikaciji mogu da se koriste samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava kao i prava trećih osoba.


V Završne odredbe


Ažuriranje i modifikacije Aplikacije
Telenor zadržava pravo izmene sadržaja Aplikacije bez posebnog obaveštavanja korisnika, tako da neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Sudska nadležnost
Odnosi između korisnika i Telenora regulisani su pozitivnim propisima Republike Srbije. Za sve međusobne sporove koje nije moguće rešiti dogovorom nadležan je sud u Beogradu.