E-račun uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA E-RAČUN USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 
Aktivacijom usluge prijema Telenor računa isključivo elektronskim putem opredeljuješ se za prijem računa bez papirne verzije. Usluga je dostupna svim privatnim korisnicima pojedinačnih ugovora.
 
U slučaju prenosa vlasništva, novi vlasnik, treba ponovno da aktivira uslugu slanja računa elektronskim putem. Nemogućnost pristupa ličnom računaru tj. elektronskoj verziji Telenor računa koji je dostavljen na naznačenu e-mail adresu, ne odlaže obavezu plaćanja računa u roku dospeća.

Deaktivacija usluge slanja mesečnog računa u elektronskoj verziji nije moguća istog meseca u kome je izvršena prijava. U slučaju deaktivacije usluge u toku meseca, račun u papirnoj verziji će biti isporučen od narednog meseca. Aktivacija tj. deaktivacija usluge nije moguća od poslednjeg dana u mesecu do 4. dana narednog meseca.
 

Uslovi za plaćanje elektronskim putem:

 • Račune za plaćanje pretplate za fizička lica možete platiti putem interneta bez provizije putem on-line transakcije.
 • Omogućeno je korišćenje sledećih platnih kartica: VisaCard, MasterCard i Maestro.
 • Po izvršenom plaćanju, specifikacija plaćenog e-računa i njegov iznos se ne mogu menjati.
 • Posle izvršene naplate, nije moguće otkazati plaćanje izabranog Računa i stornirati naplaćen iznos.
 • Korisnik sve reklamacije na izvršeno plaćanje e-računa može uputiti e-mail adresu webshop@telenor.rs.
 • Telenor Srbija se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.). U navedenom slučaju Telenor Srbija neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.
 • Telenor Srbija nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.
 • Telenor Srbija će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenom plaćanju e/računa. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Telenor Srbija neće koristiti navedene podatke o Korisniku u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Korisnik dao svoju izričitu saglasnost za isto. Svi podaci o platnoj kartici se kriptovano razmenjuju direktno između Korisnika i servera Banke procesora platnih kartica, i njihovu sigurnost odnosno tajnost podataka garantuje i obezbeđuje Banka.
 • Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.
 • Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica.
 • Za Visu, MasterCard i Maestro procesor je Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Telenor Srbija, pa samim tim Telenor Srbija doo neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.