O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA DODATNI BENEFITI ZA BIZNIS KORISNIKE - USLOVI KORIŠĆENJA
 

Uslovi korišćenja prodajnog podsticaja „Dodatni internet saobraćaj“


Prodajni podsticaj „Dodatni internet saobraćaj“ predstavlja prodajni podsticaj za postojeće ili buduće postpejd korisnike javne mobilne telekomunikacione mreže Telenor d.o.o Beograd, pravna lica, koji u skladu sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Beograd ispunjavaju uslov za zaključenje ugovora sa Telenorom i koji u periodu od 03.08.2020. godine do 30.11.2020. godine zaključe novi ili obnove postojeći ugovor uz ugovornu obavezu od 24 meseca uz Biznis Start 500, Biznis Start 1000, Biznis Start 2000 ili Biznis Total 5 tarifni paket.

Prodajni podsticaj „Dodatni internet saobraćaj“ podrazumeva dodelu dodatne količine internet saobraćaja u odnosu na količinu internet saobraćaja dostupnu u okviru redovne ponude izabranog tarifnog paketa, a koji će se dodeljivati u toku prvih šest mesečnih obračunskih perioda trajanja ugovorne obaveze. Količina dodatnog internet saobraćaja zavisi od odabranog tarifnog paketa na kojem je korisnik zaključio ugovor ili aneks ugovora, u skladu sa Tabelom 1. Nakon sklapanja ugovorne obaveze u skladu sa prethodno navedenim pravilima, korisniku će automatski biti dodeljena dodatna količina internet saobraćaja. Potvrdu o uspešnoj inicijalnoj aktivaciji korisnik će dobiti u SMS poruci.
 
Tarifni paket Količina internet saobraćaja u okviru tarifnog paketa Dodatna količina internet saobraćaja 
Biznis Start 500 500 MB 500 MB
Biznis Start 1000 1 GB 1 GB
Biznis Start 2000 2 GB 1 GB
Biznis Total 5 5 GB 2,5 GB
 
Dodatni internet saobraćaj se dodeljuje svakog prvog u mesecu, u toku prvih 6 mesečnih obračunskih perioda, a neiskorišćeni internet saobraćaj iz prethodnog meseca se ne prenosi u naredni mesec. Dodatni internet saobraćaj ima prioritet u potrošnji u odnosu na internet saobraćaj iz odabranog tarifnog paketa. Dodatni internet saobraćaj važi u domaćem saobraćaju, u mreži Telenor Srbija (ne važi u romingu i drugim Telenor mrežama).

Ukupno preostalo stanje internet saobraćaja moguće je proveriti standardnim načinom provere (Moj Telenor aplikacija, kratki kod za proveru stanja ili putem Biznis portala). Prikaz preostalog stanja ne razdvaja internet saobraćaj dostupan u okviru redovne ponude izabranog tarifnog paketa od dodatnog internet saobraćaja (prikazuje se zbirno stanje).

Po isteku šest mesečnih obračunskih perioda korisniku se više neće vršiti dodela dodatnog internet saobraćaja, odnosno da kraja ugovorne obaveze korisnik će na raspolaganju imati količinu internet saobraćaja dostupnu u okviru redovne ponude izabranog tarifnog paketa. 
 

Uslovi korišćenja „50 minuta odlaznih i dolaznih roming poziva ili 50 minuta međunarodnih poziva“


Prodajni podsticaj „50 minuta odlaznih i dolaznih roming poziva ili 50 minuta međunarodnih poziva“ predstavlja prodajni podsticaj za postojeće ili buduće postpejd korisnike javne mobilne telekomunikacione mreže Telenor d.o.o Beograd, pravna lica, koji u skladu sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Beograd ispunjavaju uslov za zaključenje ugovora sa Telenorom i koji u periodu od 03.08.2020. godine do 30.11.2020. godine zaključe novi ili obnove postojeći ugovor uz ugovornu obavezu od 24 meseca uz Biznis Total 15, Biznis Total 25 ili Biznis Total 100 tarifni paket.

Prodajni podsticaj „50 minuta odlaznih i dolaznih roming poziva ili 50 minuta međunarodnih poziva“ podrazumeva dodelu, u skladu sa izborom korisnika, ili 50 minuta odlaznih i dolaznih roming poziva u celoj Evropi, Rusiji, SAD, Kini i UAE ili 50 minuta međunarodnih poziva ka svim destinacijama (izuzev ka satelitskim mrežama), u okviru izabranog tarifnog paketa u periodu od prvih 6 mesečnih obračunskih perioda trajanja ugovorne obaveze.

Nakon sklapanja ugovorne obaveze u skladu sa prethodno navedenim pravilima, korisniku će biti dodeljen saobraćaj u skladu sa izborom istog. Potvrdu o uspešnoj inicijalnoj aktivaciji korisnik će dobiti u SMS poruci.

Benefit 50 minuta saobraćaja za odlazne i dolazne roming pozive ili benefit 50 minuta saobraćaja za međunarodne pozive može biti istovremeno aktivan na broju zajedno sa tarifnim dodacima Međunarodni pozivi 50 minuta svaki mesec i Roming 25 minuta svaki mesec.

50 minuta saobraćaja za odlazne i dolazne roming pozive ili 50 minuta saobraćaja za  međunarodne pozive se dodeljuje svakog prvog u mesecu, u toku prvih 6 mesečnih obračunskih perioda, a neiskorišćeni saobraćaj iz prethodnog meseca se ne prenosi u naredni mesec. Saobraćaj dodeljen u skladu sa ovim prodajnim podsticajem ima prioritet u potrošnji u odnosu na saobraćaj iz odabranog tarifnog paketa ili tarifnog dodatka. 

Ukupno preostalo stanje saobraćaja moguće je proveriti standardnim načinom provere (Moj Telenor aplikacija, kratki kod za proveru stanja ili putem Biznis portala). Prikaz preostalog stanja ne razdvaja saobraćaj dostupan u okviru redovne ponude izabranog tarifnog paketa i saobraćaj dodeljen po osnovu ovog prodajnog podsticaja (prikazuje se zbirno stanje).

Po isteku šest mesečnih obračunskih perioda korisniku se više neće vršiti dodela saobraćaja po osnovu ovog prodajnog podsticaja, odnosno da kraja ugovorne obaveze korisnik će na raspolaganju imati količinu saobraćaja dostupnu u okviru redovne ponude izabranog tarifnog paketa.
 

U nastavku su navedeni uslovi koji su zajednički za oba navedena prodajna podsticaja, a koji se odnose na prevremenu otplatu ugovorne obaveze, prenos vlasništva, deaktivaciju broja, promenu tarifnog paketa itd.

  • Ukoliko korisnik izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze benefit ostvaren na osnovu odgovarajućeg prodajnog podsticaja definisanog ovom Odlukom, ostaje aktivan do isteka perioda na koji je dodeljen ili do sledeće obnove ugovora.
  • Ukoliko korisnik sklopi ugovor u toku trajanja predmetnih prodajnih podsticaja, a zatim izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze i zaključi novi aneks ugovora u toku trajanja predmetnih prodajnih podsticaja, korisniku se ukida dodeljeni benefit koji je imao u okviru prethodno zaključenog ugovora i dodeljuje mu se novi, u skladu sa izabranim tarifnim paketom, u trajanju od 6 mesečnih obračunskih perioda od dana zaključenja novog ugovora, a sve u skladu sa prethodno navedenim pravilima.

Pri promeni tarifnog paketa za vreme važenja benefita, benefit se prilagođava novom tarifnom paketu prema iznad navedenim uslovima, i u skladu sa sledećim:

  • prelaskom sa Biznis Start 500, Biznis Start 1000, Biznis Start 2000 ili Biznis Total 5 tarifnog paketa na bilo koji drugi od navedenih tarifnih paketa, korisnik zadržava pravo na dodeljeni dodatni internet saobraćaj do isteka perioda na koji je inicijalno dodeljen, a količina istog će se prilagoditi paketu na koji je korisnik prešao;     
  • prelaskom sa Biznis Start 500, Biznis Start 1000, Biznis Start 2000 ili Biznis Total 5 tarifnog paketa na Biznis Total 15, Biznis Total 25 ili Biznis Total 100 tarifni paket, korisniku će dodatni internet saobraćaj dodeljen na osnovu prodajnog podsticaja „Dodatni internet saobraćaj“ biti ukinut, a istom će umesto dodatnog internet saobraćaja biti dodeljen benefit predviđen prodajnim podsticajem „50 minuta odlaznih i dolaznih roming poziva ili 50 minuta međunarodnih poziva“ do isteka perioda na koji je dodeljen inicijalni benefit. Prilikom navedene promene tarifnog paketa korisniku će biti omogućeno da izabere ili 50 minuta odlaznih i dolaznih roming poziva ili 50 minuta međunarodnih poziva;
  • prelaskom sa Biznis Total 15, Biznis Total 25 ili Biznis Total 100 tarifnog paketa na bilo koji drugi od navedenih tarifnih paketa, korisnik zadržava  pravo na benefit predviđen prodajnim podsticajem „50 minuta odlaznih i dolaznih roming poziva ili 50 minuta međunarodnih poziva“ do isteka perioda na koji je inicijalno dodeljen, u skladu sa paketom na koji je prešao;
  • prelaskom sa Biznis Total 15, Biznis Total 25 ili Biznis Total 100 tarifnog paketa na Biznis Start 500, Biznis Start 1000, Biznis Start 2000, Biznis Total 5 tarifni paket, korisniku će benefit dodeljen u skladu sa prodajnim podsticajem „50 minuta odlaznih i dolaznih roming poziva ili 50 minuta međunarodnih poziva“ biti ukinut, a umesto njega korisniku će biti dodeljen dodatni internet saobraćaj predviđen prodajnim podsticajem „Dodatni internet saobraćaj“ do isteka perioda na koji je dodeljen inicijalni benefit, a u zavisnosti od izabranog tarifnog paketa 

U slučaju prelaska na neki drugi tarifni paket ili više od jednog prelaska u skladu sa gorenavedenim uslovima, korisnik gubi pravo na benefit dodeljen u skladu sa predmetnim prodajnim podsticajima.

  • Prilikom prenosa vlasništva, novi korisnik gubi pravo na korišćenje benefita.
  • Prilikom deaktivacije ugovora benefit se ukida, a u slučaju deaktivacije broja i reaktivacije u roku od 60 dana, automatski se reaktivira i benefit i traje do isteka perioda na koji je inicijalno dodeljen. U slučaju reaktivacije broja nakon ovog roka, benefit se ne reaktivira.
  • U slučaju zamene broja, benefit ostaje aktivan i važi do isteka perioda na koji je inicijalno dodeljen.