O TELENORU O NAMA PODACI O KOMPANIJI OPŠTI USLOVI

Share this:

 

Opšti uslovi pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj telekomunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Beograd

Opštim uslovima utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga Telenor d.o.o. Beograd od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Opšti uslovi su obavezujući za Telenor i sve Korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako ugovorom Telenor i Korisnik ne dogovore drugačije. Delovi Opštih uslova sadržani u pojedinim poglavljima ili članovima čiji naslov ukazuje da se radi o posebnoj grupi usluga ili posebnoj grupi Korisnika primeniće se samo na označenu grupu.
 
Opšti uslovi primenjuju se na sve usluge koje je Telenor ovlašćen da pruža Korisnicima na osnovu Licence broj 2 od 31.08.2006. godine dodeljene od strane Republičke Agencije za telekomunikacije i doneti su i objavljeni na osnovu prava i obaveza iz Licence.
 
Opšti uslovi koji stupaju na snagu 21.08.2019. godine (PDF dokument) Opšti uslovi Izvod iz opštih uslova za prepaid (PDF dokument). Opšti uslovi Univerzalnog servisa (PDF dokument). Primer ugovora (PDF dokument) Primer aneksa ugovora (PDF dokument)