O TELENORU O NAMA PODACI O KOMPANIJI NACRT PLANA PODELE PRIVREDNOG DRUŠTVA TELENOR D.O.O.
 
Na osnovu članova 489, 490 i člana 492 Zakona o privrednim društvima u postupku Statusne promene, direktori privrednog društva Telenor d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 90, matični broj 20147229, PIB: 104318304, Marian Mike Michel i Marek Slačik donose: Odlukuo usvajanju nacrta plana podele Privrednog društva Telenor d.o.o.
 
Nacrt plana podele Privrednog društva Telenor d.o.o. Prilog 1 - Predlog osnivačkog akta Sticaoca Prilog 2A - Predlog odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Prenosioca Prilog 2B - Predlog odluke o smanjenju kapitala Prenosioca Prilog 3A - Deobni bilans Prilog 3B - FA-GL registar Prilog 4 - Specifikacija antenskih stubova na kojima se vrši prenos prava svojine na Sticaoca Prilog 5 - Specifikacija optičkih kablova na kojima se vrši prenos prava svojine na Sticaoca Prilog 6 - Specifikacija ugovora koji predstavljaju pravni osnov korišćenja zemljištaprostora na objektima na kojima se nalaze antenski stubovi ili nosači antena Prilog 6A - Ugovori koji su povezani sa ugovorima iz Priloga 6 Prilog 6B - Ugovori koji predstavljaju pravni osnov za korišćenje lokacija na kojima su postavljeni pico repeateri Prilog 6C - Ugovori koji predstavljaju pravni osnov za korišćenje lokacija na kojima još uvek nije postavljena oprema Prenosioca Prilog 7 - Specifikacija lokacija koje se koriste po osnovu ugovora o zakupu zaključenim sa JP PTT Prilog 8 - Specifikacija pojedinačnih ugovora o pružanju tehničkih usluga zaključenih sa JP Emisiona tehnika i veze Prilog 9 - Specifikacija lokacija koje se koriste po osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Prilog 10 - Specifikacija lokacija koje se koriste po osnovu ugovora zaključenih sa Preduzećem za Mobilne komunikacije _Srbija_ BK-PTT Prilog 11 - Specifikacija ugovora za zakup pojedinačnih lokacija zaključenih sa W-Line Prilog 12 - Specifikacija pojedinačnih ugovora zaključenih po osnovu okvirnih ugovora o pružanju usluga kolokacije po osnovu kojih Prenosilac koristi infrastrukturu Telekom ad Beograd Prilog 13 - Specifikacija pojedinačnih ugovora zaključenih po osnovu okvirnih ugovora o pružanju usluga kolokacije po osnovu kojih Telekom ad Beograd koristi infrastrukturu Prenosioca Prilog 14 - Specifikacija pojedinačnih ugovora zaključenih po osnovu okvirnog ugovora o usluzi kolokacije po osnovu kojih VIP Mobile doo Beograd koristi infrastrukturu Prenosioca Prilog 15 - Specifikacija pojedinačnih ugovora zaključenih po osnovu okvirnog ugovora o usluzi kolokacije po osnovu kojih Prenosilac koristi infrastrukturu VIP Mobile doo Beograd Prilog 16 - Specifikacija ugovora o neopozivom pravu korišćenja optičkih vlakana po osnovu kojih je Prenosilac stekao neopozivo pravo koriþåenja optičkih vlakana Prilog 16A - Pregled definisanih deonica na kojima je Prenosilac stekao neopozivo pravko korišćenja optičkih vlakana koje se prenosi na Sticaoca na osnovu ovog Plana podele Prilog 17 - Specifikacija ugovora o neopozivom pravu koriþåenja optiƒkih vlakana po osnovu kojih je Prenosilac omogućio neopozivo pravo korišćenja optičkih vlakana Prilog 18 - Specifikacija okvirnih ugovora o pružanju elektronskih komunikacionih usluga po osnovu kojih Prenosilac pruža Telehousing usluge Prilog 19 - Specifikacija okvirnih ugovora o pružanju elektronskih komunikacionih usluga po osnovu kojih Prenosilac koristi Telehousing usluge Prilog 20 - Specifikacija okvirnih ugovora o pružanju elektronskih komunikacionih usluga po osnovu kojih Prenosilac pruža Usluge IP tranzita Prilog 21 - Specifikacija okvirnih ugovora o pružanju elektronskih komunikacionih usluga po osnovu kojih Prenosilac koristi Usluge IP tranzita Prilog 22 - Specifikacija okvirnih ugovora o pružanju elektronskih komunikacionih usluga po osnovu kojih Prenosilac pruža Usluge iznajmljivanja kapaciteta Prilog 23 - Specifikacija okvirnih ugovora o pružanju elektronskih komunikacionih usluga po osnovu kojih Prenosilac koristi Usluge iznajmljivanja kapaciteta Prilog 24 - Specifikacija ugovora o licenci Prilog 25A - Specifikacija ugovora o hardveru Prilog 25B - Specifikacija Security ugovora Prilog 25C - Specifikacija drugih ugovora sa dobavljačima Prilog 26 - Specifikacija ugovora o međupovezivanju Prilog 27 - Specifikacija ugovora o zaštiti podataka Prilog 28 - Specifikacija dozvola za korišćenje radio-frekvencija (MW dozvole) Prilog 29 - Specifikacija potraživanja koja se prenose na Sticaoca Prilog 30 - Specifikacija obaveza koje se prenose na Sticaoca Prilog 31 - Specifikacija licenci stečenih od strane Prenosioca Prilog 32 - Specifikacija zaposlenih koji će nakon sprovođenja Statusne promene nastaviti radni odnos kod Sticaoca Prilog 33 - Specifikacija sporova i postupaka koji se vode u pogledu Poslovanja i imovine koja je predmet prenosa sa Prenosioca na Sticaoca na osnovu ovog Plana podele