Etički kodeks Telenora Srbije

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA ETIČKI KODEKS TELENORA SRBIJE

Share this:

 

Telenor Srbija je deo internacionalne investicione kompanije, PPF grupe.  PPF grupa je veoma raznovrsna investiciona grupa, kako u pogledu geografskog prisustva, tako i njenih sektora. Uprkos ovoj značajnoj raznolikosti, PPF grupa je jedinstvena u pogledu poštovanja pravnih propisa, međunarodnih ugovora, etičkih pravila, morala i korektnog komercijalnog ponašanja.Svrha Etičkog kodeksa Telenora Srbije (Etički kodeks) jeste da identifikuje ona suštinska pravila koja PPF grupa i Telenor Srbija poštuju u obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti kao i da uspostavi odgovarajuće obaveze PPF grupe, Telenora Srbije i njenih saradnika prema njima. Etički kodeks takođe utvrđuje okvire u okviru kojih će se tumačiti svi drugi interni propisi Telenora Srbije i PPF grupe.

Kompanija Telenor Srbija ima interes da se pridržava pravila Etičkog kodeksa u svim njenim aktivnostima i pod svim okolnostima, to jest da poštuje suštinske principe, vrednosti i pravila PPF grupe i Telenora Srbije. Stoga je Telenor Srbija odobrila ovaj Etički kodeks koji rezimira njene suštinske vrednosti, olakšavajući na taj način sebi i svim njenim saradnicima njihovo razumevanje, tumačenje i primenu u svakodnevnim aktivnostima.
 
Preuzmite Etički kodeks (PDF)