Opšti uslovi

Opšte odredbe i uslovi konkursa “Firefox Izazov”:

 1. Samo državljani Srbije i Crne Gore, stariji od 18 godina mogu da učestvuju na takmičenju.
 2. Zaposleni u kompanijama Telenor Srbija, Telenor Crna Gora i Mozilla nemaju pravo da učestvuju na takmičenju.
 3. Ukoliko učesnik na bilo koji način prekrši Opšte odredbe i uslove, biće diskvalifikovan.
 4. Telenor zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike ukoliko:
  1. Registrovane prijave/aplikacije nisu u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije i države Crne Gore, odnosno ovim Opštim odredbama i uslovima.
  2. Registrovane prijave/aplikacije prema slobodnoj oceni Telenora na bilo koji način onemogućavaju ili ugrožavaju pravila fer-pleja, ili na bilo koji način krše autorska i druga prava intelektualne svojine.
 5. Telenor zadržava pravo da diskvalifikuje takmičare u slučaju da prijavljene aplikacije:
  1. uključuju sadržaje koji prikupljaju podatke krajnjih korisnika sa namerom da njima ili trećem licu nanesu štetu;
  2. uključuju sadržaje koji na bilo koji način krše autorska, prava intelektualne svojine, i druge zakonske propise;
  3. uključuju sadržaje koji na bilo koji način vređaju ili ugrožavaju građanska prava krajnjih korisnika;
  4. koje su bile dostupne na online Mozilla marketu pre početka ovog konkursa;
  5. uključuju sadržaje koje Telenor bude smatrao neprikladnim;
  6. prikupljaju podatke krajnjih korisnika sa zlom namerom.
 6. Učesnici takmičenja mogu biti pojedinci ili timovi do 5 učesnika.
 7. Učesnici se mogu takmičiti slanjem aplikacija za Firefox platformu. Potrebno je da aplikacija bude nova i neobjavljena na Firefox Marketu pre početka Firefox Izazova.
 8. Individualni učesnik ili tim mogu učestvovati u takmičenju sa više aplikacija, ali svaku aplikaciju moraju zasebno prijaviti na konkurs.
 9. Zbog procesa odobrenja aplikacije za postavljanje na Firefox Marketplace potrebno je da primarni jezik bude engleski.
 10. Svi učesnici na takmičenju, pored Opštih odredbi i uslova, moraju da poštuju i sva pravila Firefox platforme koja se mogu naći na adresi: https://marketplace.firefox.com/privacy-policy
 11. Aplikacija će biti uzeta u obzir za konkurs samo ukoliko je dostupna za korišćenje (download), bez naknade.
 12. Telenor zadržava pravo da aplikacije bez realne upotrebne vrednosti, po slobodnoj proceni Telenora, isključi iz takmičenja.
 13. Telenor Srbija zadržava pravo da za prvih 50 registrovanih učesnika konkursa obezbedi promotivne testne uređaje.
 14. Žiri zadržava pravo diskrecione ocene prilikom izbora aplikacija koje će biti nagrađene. Ni učesnici, ni bilo koja druga zainteresovana strana neće imati mogućnost da preispituju odluke žirija. Odluke žirija su konačne.
 15. Nagrade će biti isplaćene u novembru 2013. u evrima za dobitnike koji su državljani Crne Gore a od strane kompanije Telenor Crna Gora, odnosno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja za dobitnike koji su državljani republike Srbije, od strane kompanije Telenor Srbija.
 16. Vlasnici nagrađenih aplikacija biće kontaktirani putem mejla primarnog kontakta ostavljenog prilikom prijave učešća na konkursu.
 17. Učesnik potvrđuje i garantuje da je vlasnik svih prava intelektualne svojine, a naročito autorskih prava za aplikaciju (ili aplikacije) koju prijavljuje na takmičenje. Učesnik potvrđuje i garantuje da aplikacija (ili aplikacije) koju prijavljuje na takmičenje ne narušava bilo koja prava trećih lica, a naročito prava intelektualne svojine. Učesnik potvrđuje i garantuje da treća lica neće prema Telenoru isticati bilo kakve zahteve, niti imati bilo kakva potraživanja u vezi sa aplikacijom koju je učesnik prijavio na takmičenje. U slučaju da treća lica istaknu prema Telenoru bilo kakve zahteve ili potraživanja u vezi sa aplikacijom (ili aplikacijama) koju je učesnik prijavio na takmičenje, a naročito zahteve koje treća lica temelje na pravima intelektualne svojine, učesnik je saglasan i prihvata da će sam snositi posledice takvih zahteva od strane trećih lica i da će sve zahteve takvih trećih lica bez odlaganja otkloniti od Telenora. Ukoliko Telenor, na osnovu zahteva trećih lica pretrpi štetu, učesnik je saglasan da će Telenoru nadoknaditi svaku štetu koju Telenor pretrpi po navedenom osnovu. Bez obzira na navedeno, nagrađeni dobitnik će izvršiti povraćaj dodeljene nagrade Telenoru u roku od 3 dana ukoliko se ustanove navedene okolnosti iz ove tačke.
 18. Učesnik je saglasan da aplikaciju koju je poslao Telenoru I postavio na Firefox Marketplace radi učestvovanja na Firefox Izazov konkursu (bez obzira da li je aplikacija nagrađena od strane Telenora ili nije), Telenor ima pravo da preinstalira na mobilne telefone iz Telenor ponude i koristi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno, bez plaćanja bilo kakve naknade učesniku za preinstaliranje i korišćenje aplikacije na mobilnim telefonima iz Telenor ponude. Korišćenje aplikacije preinstaliranjem na mobilne telefone iz Telenor ponude, u smislu prethodnih odredbi uključuje, ali se ne ograničava na: beleženje i umnožavanje aplikacije, stavljanje u promet primeraka aplikacije, davanje primeraka aplikacije u zakup ili na poslugu, interaktivno činjenje aplikacije dostupnom javnosti, prilagođavanje, izmene i aranžiranje aplikacije, javno saopštavanje aplikacije sa nosača slike i zvuka kao u druga imovinska autorska prava, odnosno prava intelektualne svojine u smislu sadašnjih ili propisa Republike Srbije i države Crne Gore važećih u budućnosti, odnosno druge načine ekonomskog iskorišćavanja, bez predmetnog, prostornog i vremenskog ograničavanja i bez plaćanja bilo kakve naknade učesniku od strane Telenora, tokom perioda korišćenja aplikacije od strane Telenora, u bilo koje svrhe.
 19. Učešćem na konkursu i slanjem aplikacije Telenoru, učesnik je saglasan da verziju aplikacije koju je prosledio Telenoru I postavio na Firefox marketplace u okviru takmičenja, ne može dalje da iskorišćava ekonomski (proda ili na bilo koji drugi način ekonomski iskorišćava ili njome ekonomski raspolaže).
 20. Učesnik ima pravo da aplikaciju koju je prosledio Telenori i postavio na Firefox marketplace dalje razvija, kao i da je u narednim verzijama učini komercijalnom, odnosno da je nezavisno ekonomski iskorišćava ili njome raspolaže. U slučaju da učesnik kreira nove verzije aplikacije, neće imati pravo da od Telenora potražuje bilo kakvu naknadu na osnovu korišćenja prve verzije aplikacije, koja je Telenoru poslata po osnovu učešća na ovom konkursu.
 21. Učesnik preuzima svu odgovornost za sadržaj i formu aplikacije koja je poslata Telenoru, tokom konkursa i one ostaju isključiva odgovornost učesnika. Telenor ne preuzima nikakvu odgovornost niti daje bilo kakve garancije za aplikacije koje su mu poslate od strane učesnika tokom ovog konkursa.
 22. Telenor zadržava pravo izmene i dopune ovih Opštih odredbi i uslova tokom celog trajanja konkursa. U slučaju izmene i dopune ovih Opštih odredbi i uslova, Telenor će nove Opšte odredbe i uslove objaviti na internet sajtovima www.telenor.rs I www.telenor.me  , a ovako izmenjene odnosno dopunjene Opšte odredbe i uslovi biće obavezujući za Učesnika, od trenutka njihove objave na navedenim internet sajtovima.
 23. Učesnik je saglasan da njegovo ime, pseudonim ili znak ne budu naznačeni odnosno navedeni prilikom svakog javnog saopštavanja aplikacije, imajući u vidu da je to, s obzirom na konkretni oblik javnog saopštavanja, tehnički nemoguće.
 24. U slučaju spora učesnici nagradnog konkursa koji su državljani Crne Gore prihvataju nadležnost suda u Podgorici, dok učesnici koji su državljani Republike Srbije prihvataju nadležnost suda u Beogradu.

 

                                                                                                               

 TELENOR DOO