Kreditni biro

Provera fizičkih lica/građana pri kupovini mobilnih telefonskih aparata sa ugovornom obavezom na dve godine.
 
Kreditni biro je centralni nacionalni registar podataka o novčanim obavezama i o urednosti fizičkih i pravnih lica u izmirivanju obaveza prema bankama, davaocima lizinga i drugim pružaocima usluga. Kreditni biro je organizovan u okviru Udruženja banaka Srbije i nalazi se u Beogradu. Kreditnom birou podatke dostavljaju sve banke, davaoci lizinga, osiguravajuća društva, državni fondovi i drugi poverioci, koji su odgovorni za tačnost i ažurnost podataka koji se iskazuju u izveštajima Kreditnog biroa.

Kreditni biro za fizička lica vodi podatke o:
 • tekućim obavezama (obaveze po osnovu kredita, debitnim i kreditnim karticama, pozajmicama po tekućim računima/dozvoljenom minusu...)
 • potencijalnim obavezama (podaci o datim jemstvima po kreditima drugih fizičkih lica/žiranti)
 • neurednostima (docnjama) u izmirivanju tekućih obaveza i dr.
Kreditni biro vodi navedene podatke za prethodni period od 3 godine, tj. podaci se brišu u Kreditnom birou po isteku 3 godine, računajući od dana prestanka ugovornog odnosa o korišćenju usluge.

 
Izveštaj od Kreditnog biroa za fizička lica se može povući samo na osnovu date pismene saglasnosti građanina na koga se Izveštaj odnosi. U slučaju kupovine na internetu, kupac je dužan da obeleži polje da je saglasan da ga Telenor proveri u kreditnom birou.

Neurednost, odnosno kašnjenje u izmirivanju obaveza građana, predstavlja dospelu a neizmirenu obavezu od 60 i više dana. Na primer, kašnjenje po kreditu nastaje kada građanin ne uplati ratu kredita više od 60 dana, računajući od dana dospeća te rate ili kada nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ne izmire u navedenom roku.
 
 
 • Pretplata unapred
 • Najčešće postavljena pitanja
 • Ishod provere Kreditnog biroa u zavisnosti od korisnikovih tekućih obaveza (obaveze po osnovu kredita, debitnim i kreditnim karticama, pozajmicama po tekućim računima/dozvoljenom minusu) može uključivati plaćanje jedne ili više pretplata unapred.
   
  Iznos pretplate se vraća kroz naredne mesečne račune, u kojima će vam mesečne obaveze biti umanjena za unapred plaćene pretplate.
   
   
   
   
   
   
 •  
  Da li se navedeno ograničenje odnosi i na kupovinu pretplatničkih brojeva?
  Ova procedura se odnosi isključivo na kupovinu telefonskih mobilnih aparata, a ne na zasnivanje pretplatničkog odnosa.

  Da li je forma Zahteva za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa i Sintetičkog izvešataja predefinisana ili može da bude u slobodnoj formi?
  Forma Zahteva i Sintetičkog izveštaja je strogo definisana i nalazi se u prilogu ovog dokumenta. Zahtevi dostavljeni u slobodnoj formi ne smatraju se validnim.

  Koja odluka definiše navedena ograničenja pri kupovini mobilnih telefonskih aparata od strane fizičkih lica?
  Odluka 285/39/2007 od 08.02.2007. definišu navedena ograničenja pri kupovini mobilnih telefonskih aparata od strane fizičkih lica.

  Da li se Zahtev i Sintetički izveštaj čuvaju ili ne?
  U slučaju da je na osnovu Sintetičkog izveštaja odobrena kupovina mobilnih telefonskih aparata ili u slučaju kada je kupovina odbijena, ali se korisnik odluči na sklapanje pretplatničkog ugovora bez kupovine aparata, Sintetički izveštaj i Zahtev prilažu se uz ostalu dokumentaciju fizičkog lica koja prati pretplatnički ugovor.